Teaching

Courses

2024.1 - 2024.5 HKU PHYS3151: Machine Learning in Physics
Lecturer: Zi Yang Meng
Tutor: Min Long

2023.9 - 2023.12  HKU PHYS4150/8150: Computational Physics
Lecturer: Zi Yang Meng
Tutor: Min Long, Menghan Song 

2023.1 - 2023.5 HKU PHYS3151: Machine Learning in Physics
Lecturer: Zi Yang Meng
Tutor: Ting-Tung Wang

2022.9 - 2022.12  HKU PHYS4150/8150: Computational Physics
Lecturer: Zi Yang Meng
Tutor: Menghan Song, Ting-Tung Wang

2022.1 - 2022.5  HKU PHYS3151: Machine Learning in Physics
Lecturer: Zi Yang Meng
Tutor: Xiaoxue Ran

2021.9 - 2021.12  HKU PHYS4150: Computational Physics
Lecturer: Zi Yang Meng
Tutor: Hongyu Lu

2020.09 - 2020.12 HKU PHYS3151: Machine Learning in Physics
Lecturer: Zi Yang Meng
Tutor: Jiarui Zhao

2019.09 - 2019.12 HKU PHYS3151: Machine Learning in Physics
Lecturer: Zi Yang Meng
Tutor: Jiarui Zhao

Notes & Codes

Mean-field Theory (MFT)

Exact Diagonalization (ED)

Determinant Quantum Monte Carlo (DQMC)

Density Matrix Renormalization Group (DMRG)