Publications

Web of Science
Papers on arXiv
Google Scholar


  1. Continuous Transition between Bosonic Fractional Chern Insulator and Superfluid
   Hongyu Lu, Han-Qing Wu, Bin-Bin Chen, Zi Yang Meng
   arXiv: 2405.18269

  2. Emergent Conformal Symmetry at the Multicritical Point of (2+1)D SO(5) Model with Wess-Zumino-Witten Term on Sphere
   Bin-Bin Chen, Xu Zhang, Zi Yang Meng
   arXiv: 2405.04470

  3. Extract Universal Corner Entanglement Entropy in a Single Quantum Monte Carlo Simulation
   Yuan Da Liao, Menghan Song, Jiarui Zhao, Zi Yang Meng
   arXiv: 2404.13876

  4. Direct transition from a fractional quantum anomalous Hall state to a smectic state with the same Hall conductance
   Hongyu Lu, Han-Qing Wu, Bin-Bin Chen, Zi Yang Meng
   arXiv: 2404.06745

  5. Interaction-driven Roton Condensation in C = 2/3 Fractional Quantum Anomalous Hall State
   Hongyu Lu, Han-Qing Wu, Bin-Bin Chen, Kai Sun, Zi Yang Meng
   arXiv: 2403.03258

  6. Entanglement Microscopy: Tomography and Entanglement Measures via Quantum Monte Carlo
   Ting-Tung Wang, Menghan Song, Liuke Lyu, William Witczak-Krempa, Zi Yang Meng
   arXiv: 2402.14916

  7. Universal collective Larmor-Silin mode emerging in magnetized correlated Dirac fermions
   Chuang Chen, Yuan Da Liao, Chengkang Zhou, Gaopei Pan, Zi Yang Meng, Yang Qi
   arXiv: 2401.14358

  8. Incremental SWAP Operator for Entanglement Entropy: Application for Exponential Observables in Quantum Monte Carlo Simulation
   Xuan Zhou, Zi Yang Meng, Yang Qi,Yuan Da Liao
   Phys. Rev. B 109, 165106 (2024)
   arXiv: 2401.07244

  9. From Fractional Quantum Anomalous Hall Smectics to Polar Smectic Metals: Nontrivial Interplay Between Electronic Liquid Crystal Order and Topological Order in Correlated Topological Flat Bands
   Hongyu Lu, Han-Qing Wu, Bin-Bin Chen, Kai Sun, Zi Yang Meng
   arXiv: 2401.00363

  10. Extracting subleading corrections in entanglement entropy at quantum phase transitions
   Menghan Song, Jiarui Zhao, Zi Yang Meng, Cenke Xu, Meng Cheng
   arXiv: 2312.13498

  11. Thermodynamic Response and Neutral Excitations in Integer and Fractional Quantum Anomalous Hall States Emerging from Correlated Flat Bands
   Hongyu Lu, Bin-Bin Chen, Han-Qing Wu, Kai Sun, Zi Yang Meng
   arXiv: 2311.15246

  12. Dimensionality crossover to 2D vestigial nematicity from 3D zigzag antiferromagnetism in an XY-type honeycomb van der Waals magnet
   Zeliang Sun, Gaihua Ye, Mengqi Huang, Chengkang Zhou, Nan Huang, Qiuyang Li, Zhipeng Ye, Cynthia Nnokwe, Hui Deng, David Mandrus, Zi Yang Meng, Kai Sun, Chunhui Du, Rui He, Liuyan Zhao
   arXiv: 2311.03493

  13. Integral algorithm of exponential observables for interacting fermions in quantum Monte Carlo simulations
   Xu Zhang, Gaopei Pan, Bin-Bin Chen, Kai Sun, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 109, 205147 (2024)
   arXiv: 2305.06458

  14. Deconfined quantum critical point lost in pressurized SrCu$_2$(BO$_3$)$_2$
   Jing Guo, Pengyu Wang, Cheng Huang, Bin-Bin Chen, Wenshan Hong, Shu Cai, Jinyu Zhao, Jinyu Han, Xintian Chen, Yazhou Zhou, Shiliang Li, Qi Wu, Zi Yang Meng, Liling Sun
   arXiv: 2310.20128

  15. Spectral evidence for Dirac spinons in a kagome lattice antiferromagnet
   Zhenyuan Zeng, Chengkang Zhou, Honglin Zhou, Lankun Han, Runze Chi, Kuo Li, Maiko Kofu, Kenji Nakajima, Yuan Wei, Wenliang Zhang, D. G. Mazzone, Zi Yang Meng, Shiliang Li
   Nat. Phys. (2024)
   arXiv: 2310.11646

  16. Resummation-based Quantum Monte Carlo for Entanglement Entropy Computation
   Menghan Song, Ting-Tung Wang, Zi Yang Meng
   arXiv: 2310.01490

  17. Relevant long-range interaction of the entanglement Hamiltonian emerges from a short-range system
   Chuhao Li, Rui-Zhen Huang, Yi-Ming Ding, Zi Yang Meng, Yan-Cheng Wang, Zheng Yan
   arXiv: 2309.16089

  18. Cubic* criticality emerging from quantum loop model on triangular lattice
   Xiaoxue Ran, Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Junchen Rong, Yang Qi, Zi Yang Meng
   arXiv: 2309.05715

  19. Disorder Operator and Rényi Entanglement Entropy of Symmetric Mass Generation
   Zi Hong Liu, Yuan Da Liao, Gaopei Pan, Menghan Song, Jiarui Zhao, Weilun Jiang, Chao-Ming Jian, Yi-Zhuang You, Fakher F. Assaad, Zi Yang Meng, Cenke Xu
   Phys. Rev. Lett. 132.156503 (2024)
   arXiv: 2308.07380

  20. Phases of (2+1)D SO(5) non-linear sigma model with a topological term on a sphere: multicritical point and disorder phase
   Bin-Bin Chen, Xu Zhang, Yuxuan Wang, Kai Sun, Zi Yang Meng
   arXiv: 2307.05307

  21. Deconfined quantum criticality lost
   Menghan Song, Jiarui Zhao, Meng Cheng, Cenke Xu, Michael M. Scherer, Lukas Janssen, Zi Yang Meng
   arXiv: 2307.02547

  22. Quantum criticality and entanglement for two-dimensional long-range Heisenberg bilayer
   Menghan Song, Jiarui Zhao, Yang Qi, Junchen Rong, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 109, L081114 (2024) Editor's suggestion
   arXiv: 2306.05465

  23. Finite-temperature critical behaviors in 2D long-range quantum Heisenberg model
   Jiarui Zhao, Menghan Song, Yang Qi, Junchen Rong, Zi Yang Meng
   npj Quantum Materials 8, 59 (2023)
   arXiv: 2306.01044

  24. Ubiquitous nematic Dirac semimetal emerging from interacting quadratic band touching system
   Hongyu Lu, Kai Sun, Zi Yang Meng, Bin-Bin Chen
   Phys. Rev. B 109, L081106 (2024)
   arXiv: 2305.17189

  25. Classical fully-packed loop model with attractive interactions on the square lattice
   Bhupen Dabholkar, Xiaoxue Ran, Junchen Rong, Zheng Yan, G. J. Sreejith, Zi Yang Meng, Fabien Alet
   Phys. Rev. B 108, 125112 (2023)
   arXiv: 2305.06458

  26. Evolution from quantum anomalous Hall insulator to heavy-fermion semimetal in twisted bilayer graphene
   Cheng Huang, Xu Zhang, Gaopei Pan, Heqiu Li, Kai Sun, Xi Dai, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 109, 125404 (2024)
   arXiv: 2304.14064

  27. Quantum Monte Carlo calculation of critical exponents of the Gross-Neveu-Yukawa on a two-dimensional fermion lattice model
   Ting-Tung Wang, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 108, L121112 (2023)
   arXiv: 2304.00034

  28. Stable computation of entanglement entropy for two-dimensional interacting fermion systems
   Gaopei Pan, Yuan Da Liao, Weilun Jiang, Jonathan D'Emidio, Yang Qi, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 108, L081123 (2023)
   arXiv: 2303.14326

  29. Observation of the Berry curvature quadrupole induced nonlinear anomalous Hall effect at room temperature
   Soumya Sankar, Ruizi Liu, Xue-Jian Gao, Qi-Fang Li, Caiyun Chen, Cheng-Ping Zhang, Jiangchang Zheng, Yi-Hsin Lin, Kun Qian, Ruo-Peng Yu, Xu Zhang, Zi Yang Meng, Kam Tuen Law, Qiming Shao, Berthold Jäck
   arXiv: 2303.03274

  30. The "Sign problem" of the 3rd order anomalous Hall effect in topological magnetic materials
   Xu Zhang, Kai Sun, Zi Yang Meng
   arXiv: 2303.00819

  31. The teaching from entanglement: 2D SU(2) antiferromagnet to valence bond solid deconfined quantum critical points are not conformal
   Yuan Da Liao, Gaopei Pan, Weilun Jiang, Yang Qi, Zi Yang Meng
   arXiv: 2302.11742

  32. Emergent glassy behavior in a kagome Rydberg atom array
   Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Rhine Samajdar, Subir Sachdev, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Lett. 130, 206501 (2023)
   arXiv: 2301.07127

  33. Dynamical properties of quantum many-body systems with long-range interactions
   Menghan Song, Jiarui Zhao, Chengkang Zhou, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Research 5, 033046 (2023)
   arXiv:2301.00829

  34. Intrinsic nonlinear Hall effect and gate-switchable Berry curvature sliding in twisted bilayer graphene
   Meizhen Huang, Zefei Wu, Xu Zhang, Xuemeng Feng, Zishu Zhou, Shi Wang, Yong Chen, Chun Cheng, Kai Sun, Zi Yang Meng, Ning Wang
   Phys. Rev. Lett. 131, 066301 (2023) Editors' Suggestion
   arXiv:2212.12666

  35. Fermion disorder operator at Gross-Neveu and deconfined quantum criticalities
   Zi Hong Liu, Weilun Jiang, Bin-Bin Chen, Junchen Rong, Meng Cheng, Kai Sun, Zi Yang Meng, Fakher F. Assaad
   Phys. Rev. Lett. 130, 266501 (2023)
   arXiv:2212.11821

  36. Polynomial sign problem and topological Mott insulator in twisted bilayer graphene
   Xu Zhang, Gaopei Pan, Bin-Bin Chen, Heqiu Li, Kai Sun, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 107, L241105 (2023)
   arXiv:2210.11733

  37. Different temperature-dependence for the bulk and edge entanglement Hamiltonian
   Menghan Song, Jiarui Zhao, Zheng Yan, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 108, 075114 (2023)
   arXiv:2210.10062 (2022)

  38. Caution on Gross-Neveu criticality with a single Dirac cone: Violation of locality and its consequence of unexpected finite-temperature transition
   Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Yang Qi
   Phys. Rev. B 108, 195112 (2023)
   arXiv:2210.04272

  39. Detecting Subsystem Symmetry Protected Topological Order Through Strange Correlators
   Chengkang Zhou, Meng-Yuan Li, Zheng Yan, Peng Ye, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 106, 214428 (2022)
   arXiv:2209.12917

  40. Fully packed quantum loop model on the square lattice: phase diagram and application for Rydberg atoms
   Xiaoxue Ran, Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Junchen Rong, Yang Qi, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 107, 125134 (2023)
   arXiv:2209.10728

  41. Many versus one: The disorder operator and entanglement entropy in fermionic quantum matter
   Weilun Jiang, Bin-Bin Chen, Zi Hong Liu, Junchen Rong, Fakher F. Assaad, Meng Cheng, Kai Sun, Zi Yang Meng
   SciPost Phys. 15, 082 (2023)
   arXiv:2209.07103

  42. Dirac fermions with plaquette interactions. III. SU(N) phase diagram with Gross-Neveu criticality and first-order phase transition
   Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Yang Qi
   Phys. Rev. B 106, 155159 (2022)
   arXiv:2207.13349

  43. Thermodynamic characteristic for correlated flat-band system with quantum anomalous Hall ground state
   Gaopei Pan, Xu Zhang, Hongyu Lu, Heqiu Li, Bin-Bin Chen, Kai Sun, and Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Lett. 130, 016401 (2023)
   arXiv:2207.07133

  44. A Sport and a Pastime: Model Design and Computation in Quantum Many-Body Systems
   Gaopei Pan, Weilun Jiang, Zi Yang Meng
   Chinese Phys. B, 31, 127101 (2022) Topical Review
   arXiv:2207.02123

  45. Dirac fermions with plaquette interactions. II. SU(4) phase diagram with Gross-Neveu criticality and quantum spin liquid
   Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Yang Qi
   Phys. Rev. B 106, 115149 (2022)
   arXiv:2205.07173

  46. Fully packed quantum loop model on the triangular lattice: Hidden vison plaquette phase and cubic phase transitions
   Zheng Yan, Xiaoxue Ran, Yan-Cheng Wang, Rhine Samajdar, Junchen Rong, Subir Sachdev, Yang Qi, Zi Yang Meng
   arXiv:2205.04472

  47. The sign problem in quantum Monte Carlo simulations
   Gaopei Pan, Zi Yang Meng
   Book Volume 1 for Encyclopedia of Condensed Matter Physics, Pages 867-878 (2023)
   arXiv:2204.08777

  48. Dirac fermions with plaquette interactions. I. SU(2) phase diagram with Gross-Neveu and deconfined quantum criticalities
   Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Yang Qi
   Phys. Rev. B 106, 075111 (2022)
   arXiv:2204.04884

  49. Height-conserving quantum dimer models
   Zheng Yan, Zi Yang Meng, David A. Huse, Amos Chan
   Phys. Rev. B 106, L041115 (2022) Editors' Suggestion
   arXiv:2204.01740

  50. Evolution of Dynamical Signature in the X-cube Fracton Topological Order
   Chengkang Zhou, Meng-Yuan Li, Zheng Yan, Peng Ye, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Research 4.033111 (2022)
   arXiv:2203.13274

  51. Topological disorder parameter: A many-body invariant to characterize gapped quantum phases
   Bin-Bin Chen, Hong-Hao Tu, Zi Yang Meng, Meng Cheng
   Phys. Rev. B 106, 094415 (2022)
   arXiv:2203.08847

  52. Triangular lattice quantum dimer model with variable dimer density
   Zheng Yan, Rhine Samajdar, Yan-Cheng Wang, Subir Sachdev, Zi Yang Meng
   Nature Communications 13, 5799 (2022)
   arXiv:2202.11100

  53. Measuring Rényi entanglement entropy with high efficiency and precision in quantum Monte Carlo simulations
   Jiarui Zhao, Bin-Bin Chen, Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Meng Cheng, Zi Yang Meng
   npj Quantum Materials 7, 69 (2022)
   arXiv:2112.15178

  54. Fermion sign bounds theory in quantum Monte Carlo simulation
   Xu Zhang, Gaopei Pan, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 106, 035121 (2022)
   arXiv:2112.06139

  55. Unlocking the general relationship between energy and entanglement spectra via the wormhole effect
   Zheng Yan, Zi Yang Meng
   Nature Communications 14, 2360 (2023)
   arXiv:2112.05886

  56. Superconductivity and bosonic fluid emerging from Moiré flat bands
   Xu Zhang, Kai Sun, Heqiu Li, Gaopei Pan, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 106, 184517 (2022) Editors' Suggestion
   arXiv:2111.10018

  57. Nematic quantum criticality in Dirac systems
   Jonas Schwab, Lukas Janssen, Kai Sun, Zi Yang Meng, Igor F. Herbut, Matthias Vojta, Fakher F. Assaad
   Phys. Rev. Lett. 128, 157203 (2022)
   arXiv:2110.02668

  58. Exciton Proliferation and Fate of the Topological Mott Insulator in a Twisted Bilayer Graphene Lattice Model
   Xiyue Lin, Bin-Bin Chen, Wei Li, Zi Yang Meng, Tao Shi
   Phys. Rev. Lett. 128, 157201 (2022)
   arXiv:2110.00200

  59. Dynamic properties of collective excitations in twisted bilayer Graphene
   Gaopei Pan, Xu Zhang, Heqiu Li, Kai Sun, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 105, L121110 (2022)
   arXiv:2108.12559

  60. Possible Dirac quantum spin liquid in a kagome quantum antiferromagnet  YCu3(OH)6Br2[Brx(OH)1−x]
   Zhenyuan Zeng, Xiaoyan Ma, Si Wu, Hai-Feng Li, Zhen Tao, Xingye Lu, Xiao-hui Chen, Jin-Xiao Mi, Shijie Song, Guanghan Cao, Guangwei Che, Kuo Li, Gang Li, Huiqian Luo, Zi Yang Meng, Shiliang Li
   Phys. Rev. B 105, L121109 (2022)
   arXiv:2107.11942

  61. Scaling of entanglement entropy at deconfined quantum criticality
   Jiarui Zhao, Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Meng Cheng, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Lett. 128, 010601 (2022)
   arXiv:2107.06305

  62. The dynamical exponent of a quantum critical itinerant ferromagnet: a Monte Carlo study
   Yuzhi Liu, Weilun Jiang, Avraham Klein, Yuxuan Wang, Kai Sun, Andrey V. Chubukov, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 105, L041111 (2022)
   arXiv:2106.12601

  63. Scaling of disorder operator at deconfined quantum criticality
   Yan-Cheng Wang, Nvsen Ma, Meng Cheng, Zi Yang Meng
   SciPost Phys. 13, 123 (2022)
   arXiv:2106.01380

  64. Network-Initialized Monte Carlo Based on Generative Neural Networks
   Hongyu Lu, Chuhao Li, Bin-Bin Chen, Wei Li, Yang Qi, Zi Yang Meng
   Chin. Phys. Lett. 39, 050701 (2022)
   arXiv:2106.00712

  65. Momentum space quantum Monte Carlo on twisted bilayer Graphene
   Xu Zhang, Gaopei Pan, Yi Zhang, Jian Kang, Zi Yang Meng
   Chin. Phys. Lett. 38, 077305 (2021) Cover story
   arXiv:2105.07010
   Quantum Monte Carlo Simulations in Momentum Space
   Viewpoint by Xi Dai
   Chin. Phys. Lett. 39, 050101 (2022)

  66. Quantum optimization within lattice gauge theory model on a quantum simulator
   Zheng Yan, Zheng Zhou, Yan-Hua Zhou, Yan-Cheng Wang, Xingze Qiu, Zi Yang Meng & Xue-Feng Zhang
   npj Quantum Information 9, 89 (2023)
   arXiv:2105.07134
    
  67. Monte Carlo study of the pseudogap and superconductivity emerging from quantum magnetic fluctuations
   Weilun Jiang, Yuzhi Liu, Avraham Klein, Yuxuan Wang, Kai Sun, Andrey V. Chubukov, Zi Yang Meng
   Nature Communications 13, 2655 (2022)
   arXiv:2105.03639

  68. Evidences for the random singlet phase in a new honeycomb iridate SrIr2O6
   Pengbo Song, Kejia Zhu, Fan Yang, Yuan Wei, Lu Zhang, Huaixin Yang, Xian-Lei Sheng, Yang Qi, Jiamin Ni, Shiyan Li, Yanchun Li, Guanghan Cao, Zi Yang Meng, Wei Li, Youguo Shi, Shiliang Li
   Phys. Rev. B 103, L241114 (2021)
   arXiv:2103.05820

  69. Emergent O(4) symmetry at the phase transition from plaquette-singlet to antiferromagnetic order
   in quasi-two-dimensional quantum magnets
   Guangyu Sun, Nvsen Ma, Bowen Zhao, Anders W. Sandvik, Zi Yang Meng
   Chin. Phys. B 30, 067505 (2021) Cover Story
   arXiv:2103.00863

  70. Phase diagram of the spin-1/2 Yukawa–Sachdev-Ye-Kitaev model: Non-Fermi liquid, insulator, and superconductor
   Wei Wang, Andrew Davis, Gaopei Pan, Yuxuan Wang, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 103, 195108 (2021)
   arXiv:2102.10755

  71. Phase Diagram of Triangular Lattice Quantum Ising Model under External Field
   Yuan Da Liao, Han Li, Zheng Yan, Hao-Tian Wei, Wei Li, Yang Qi, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 103, 104416 (2021)
   arXiv:2101.11610

  72. Scaling of disorder operator at (2+1)d U(1) quantum criticality
   Yan-Cheng Wang, Meng Cheng, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 104, L081109 (2021)
   arXiv:2101.10358

  73. Fermion enhanced first-order phase transition and chiral Gross-Neveu tricritical point
   Yuzhi Liu, Zi Yang Meng, Shuai Yin
   Phys. Rev. B 103, 075147 (2021)
   arXiv:2012.00449

  74. Higher-form symmetry breaking at Ising transitions
   Jiarui Zhao, Zheng Yan, Meng Cheng, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Research 3, 033024 (2021)
   arXiv:2011.12543

  75. Realization of Topological Mott Insulator in a Twisted Bilayer Graphene Lattice Model
   Bin-Bin Chen, Yuan Da Liao, Ziyu Chen, Oskar Vafek, Jian Kang, Wei Li, Zi Yang Meng
   Nature Communications 12, 5480 (2021)
   arXiv:2011.07602

  76. Evidence of the Berezinskii-Kosterlitz-Thouless Phase in a Frustrated Magnet
   Ze Hu, Zhen Ma, Yuan-Da Liao, Han Li, Chunsheng Ma, Yi Cui, Yanyan Shangguan, Zhentao Huang, Yang Qi, Wei Li, Zi Yang Meng, Jinsheng Wen, Weiqiang Yu
   Nature Communications 11,5631 (2020)
   arXiv:2010.06450

  77. Quantum simulation of lattice gauge theories on superconducting circuits: Quantum phase transition and quench dynamics
   Zi-Yong Ge, Rui-Zhen Huang, Zi Yang Meng, Heng Fan
   Chin. Phys. B 31, 020304 (2022)
   arXiv:2009.13350

  78. Correlated Insulating Phases in the Twisted Bilayer Graphene
   Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Jian Kang
   Chinese Phys B, 30, 0173051 (2021) Topical review
   arXiv:2009.10076

  79. Vestigial Anyon Condensation on Kagome Quantum Spin Liquids
   Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Chenjie Wang, Qi Yang, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 103, 014408 (2021)
   arXiv:2009.00070

  80. Nonlocal effects of low-energy excitations in quantum-spin-liquid candidate Cu3Zn(OH)6FBr
   Yuan Wei, Xiaoyan Ma, Zili Feng, Yongchao Zhang, Lu Zhang, Huaixin Yang, Yang Qi, Zi Yang Meng, Yan-Cheng Wang, Youguo Shi, Shiliang Li
   Chin. Phys. Lett. 38 097501 (2021)
   arXiv:2008.10182

  81. Quantum Many-Body Simulations of the 2D Fermi-Hubbard Model in Ultracold Optical Lattices
   Bin-Bin Chen, Chuang Chen, Ziyu Chen, Jian Cui, Yueyang Zhai, Andreas Weichselbaum, Jan von Delft, Zi Yang Meng, Wei Li
   Phys. Rev. B 103, L041107 (2021)
   arXiv:2008.02179

  82. Amplitude Mode in Quantum Magnets via Dimensional Crossover
   Chengkang Zhou, Zheng Yan, Kai Sun, Oleg A. Starykh, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Lett. 126, 227201 (2021)
   arXiv:2007.12715

  83. Magnetic phase diagram of Cu4−xZnx(OH)6FBr studied by neutron-diffraction and μSR techniques
   Yuan Wei, Xiaoyan Ma, Zili Feng, Devashibhai Adroja, Adrian Hillier, Pabitra Biswas, Anatoliy Senyshyn, Chin-Wei Wang, Andreas Hoser, Jia-Wei Mei, Zi Yang Meng, Huiqian Luo, Youguo Shi, Shiliang Li
   Chin. Phys. Lett. 37 107503 (2020)
   arXiv:2007.11816

  84. Topological phase transition and single/multi anyon dynamics of Z2 spin liquid
   Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Nvsen Ma, Yang Qi, Zi Yang Meng
   npj Quantum Materials 6, 39 (2021)
   arXiv:2007.11161

  85. Fermi arcs and pseudogap in a lattice model of a doped orthogonal metal
   Chuang Chen, Tian Yuan, Yang Qi, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 103, 165131 (2021)
   arXiv:2007.05543

  86. Fractionalized conductivity and emergent self-duality near topological phase transitions
   Yan-Cheng Wang, Meng Cheng, William Witczak-Krempa, Zi Yang Meng
   Nature Communnications 12,5347 (2021)
   arXiv:2005.07337

  87. Langevin Simulations of the Half-Filled Cubic Holstein Model
   B. Cohen-Stead, Kipton Barros, Zi Yang Meng, Chuang Chen, R.T Scalettar, G.G. Batrouni
   Phys. Rev. B 102, 161108(R) (2020)
   arXiv:2005.00918

  88. Correlation-induced insulating topological phases at charge neutrality in twisted bilayer graphene
   Yuan Da Liao, Jian Kang, Clara N. Breiø, Xiao Yan Xu, Han-Qing Wu, Brian M. Andersen, Rafael M. Fernandes, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. X 11, 011014 (2021)
   arXiv:2004.12536

  89. Identification of non-Fermi liquid fermionic self-energy from quantum Monte Carlo data
   Xiao Yan Xu, Avraham Klein, Kai Sun, Andrey V. Chubukov, Zi Yang Meng
   npj Quantum Materials 5, 65 (2020)
   arXiv:2003.11573v2

  90. Confinement transition in the QED3-Gross-Neveu-XY universality class
   Lukas Janssen, Wei Wang, Michael M. Scherer, Zi Yang Meng, Xiao Yan Xu
   Phys. Rev. B 101, 235118 (2020)
   arXiv:2003.01722

  91. Yukawa-SYK model and Self-tuned Quantum Criticality
   Gaopei Pan, Wei Wang, Andrew Davis, Yuxuan Wang, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Research 3, 013250 (2021)
   arXiv:2001.06586v2

  92. Solving quantum rotor model with different Monte Carlo techniques
   Weilun Jiang, Gaopei Pan, Yuzhi Liu, Zi Yang Meng
   Chin. Phys. B 31 040504 (2022)
   arXiv:1912.08229

  93. Designer Monte Carlo Simulation for Gross-Neveu Transition
   Yuzhi Liu, Wei Wang, Kai Sun, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 101, 064308 (2020)
   arXiv:1910.07430

  94. Kosterlitz-Thouless melting of magnetic order in the triangular quantum Ising material TmMgGaO4
   Han Li, Yuan-Da Liao, Bin-Bin Chen, Xu-Tao Zen, Xian-Lei Sheng, Yang Qi, Zi Yang Meng, Wei Li
   Nature Communications 11, 1111 (2020)
   arXiv:1907.08173

  95. Dynamics of Compact Quantum Electrodynamics at Large Fermion Flavor
   Wei Wang, Da-Chuan Lu, Xiao Yan Xu, Yi-Zhuang You, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 100, 085123 (2019)
   arXiv:1906.06929

  96. Antiferromagnetism in kagome α-Cu3Mg(OH)6Br2
   Yuan Wei, Zili Feng, Clarina dela Cruz, Wei Yi, Zi Yang Meng, Jia-Wei Mei, Youguo Shi, Shiliang Li
   Phys. Rev. B 100, 155129 (2019)
   arXiv:1904.13189

  97. Metal to Orthogonal Metal Transition
   Chuang Chen, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Zi Yang Meng
   Chin. Phys. Lett. 37 047103 (2020) Express Letters
   arXiv:1904.12872

  98. Quantum phases of SrCu2(BO3)2 from high-pressure thermodynamics
   Jing Guo, Guangyu Sun, Bowen Zhao, Ling Wang, Wenshan Hong, Vladimir A. Sidorov, Nvsen Ma, Qi Wu, Shiliang Li, Zi Yang Meng, Anders W. Sandvik, Liling Sun
   Phys. Rev. Lett. 124, 206602 (2020)
   arXiv:1904.09927

  99. Revealing Fermionic Quantum Criticality from New Monte Carlo Techniques
   Xiao Yan Xu, Zi Hong Liu, Gaopei Pan, Yang Qi, Kai Sun, Zi Yang Meng
   TOPICAL REVIEW, J. Phys.: Condens. Matter 31, 463001 (2019)
   arXiv:1904.07355

  100. Emergent Symmetry and Conserved Current at a One Dimensional Incarnation of Deconfined Quantum Critical Point
   Rui-Zhen Huang, Da-Chuan Lu, Yi-Zhuang You, Zi Yang Meng, Tao Xiang
   Phys. Rev. B 100, 125137 (2019) Editors' Suggestion
   arXiv:1904.00021

  101. Propagation and Localization of Collective Excitations on a 24-Qubit Superconducting Processor
   Yangsen Ye, Zi-Yong Ge, Yulin Wu, Shiyu Wang, Ming Gong, Yu-Ran Zhang, Qingling Zhu, Rui Yang, Shaowei Li, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Cheng Guo, Lihua Sun, Chen Cheng, Nvsen Ma, Zi Yang Meng, Hui Deng, Hao Rong, Chao-Yang Lu, Cheng-Zhi Peng, Heng Fan, Xiaobo Zhu, and Jian-Wei Pan
   Phys. Rev. Lett. 123, 050502 (2019)

  102. Correlated states in twisted double bilayer graphene
   Cheng Shen, Yanbang Chu, QuanSheng Wu, Na Li, Shuopei Wang, Yanchong Zhao, Jian Tang, Jieying Liu, Jinpeng Tian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Zi Yang Meng, Dongxia Shi, Oleg V. Yazyev, Guangyu Zhang
   Nat. Phys. 16, 520–525(2020)
   arXiv:1903.06952

  103. Valence Bond Orders at Charge Neutrality in a Possible Two-Orbital Extended Hubbard Model for Twisted Bilayer Graphene
   Yuan Da Liao, Zi Yang Meng, Xiao Yan Xu
   Phys. Rev. Lett. 123, 157601 (2019)
   arXiv:1901.11424

  104. Emmy Noether looks at the deconfined quantum critical point
   Nvsen Ma, Yi-Zhuang You, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Lett. 122, 175701 (2019)
   arXiv:1811.08823

  105. Bosonic SET to SPT Transition under Dyonic LSM Theorem
   Yan-Cheng Wang, Xu Yang, Ying Ran, Zi Yang Meng
   arXiv:1810.06751

  106. Charge-Density-Wave Transitions of Dirac Fermions Coupled to Phonons
   Chuang Chen, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Martin Hohenadler
   Phys. Rev. Lett. 122, 077601 (2019)
   arXiv:1809.07903

  107. Finite-temperature charge dynamics and the melting of the Mott insulator
   Xing-Jie Han, Chuang Chen, Jing Chen, Hai-Dong Xie, Rui-Zhen Huang, Hai-Jun Liao, Bruce Normand, Zi Yang Meng, Tao Xiang
   Phys. Rev. B 99, 245150 (2019)
   arXiv:1808.09994

  108. Itinerant Quantum Critical Point with Fermion Pockets and Hot Spots
   Zi Hong Liu, Gaopei Pan, Xiao Yan Xu, Kai Sun, Zi Yang Meng
   PNAS August 20, 2019 116 (34) 16760-16767
   arXiv:1808.08878

  109. Monte Carlo Study of Compact Quantum Electrodynamics with Fermionic Matter: the Parent State of Quantum Phases
   Xiao Yan Xu, Yang Qi, Long Zhang, Fakher F. Assaad, Cenke Xu, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. X 9, 021022 (2019)
   arXiv:1807.07574

  110. Extended Coulomb liquid of paired hardcore boson model on a pyrochlore lattice
   Chun-Jiong Huang, Changle Liu, Ziyang Meng, Yue Yu, Youjin Deng, Gang Chen
   Phys. Rev. Research 2, 042022 (2020)
   arXiv:1806.04014

  111. From Claringbullite to a new spin liquid candidate Cu3Zn(OH)6FCl
   Zili Feng, Wei Yi, Kejia Zhu, Jie Ma, Jianlin Luo, Shiliang Li, Zi Yang Meng, Youguo Shi
   Chin. Phys. Lett. 36, 017502 (2019)
   arXiv:1806.00803
   The Search for the Quantum Spin Liquid in Kagome Antiferromagnets
   Views & Comments by J.-J. Wen, Y. S. Lee
   Chin. Phys. Lett. 36, 050101 (2019)

  112. Dynamical Signature of Symmetry Fractionalization in Frustrated Magnets
   Guang Yu Sun, Yan-Cheng Wang, Chen Fang, Yang Qi, Meng Cheng, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Lett. 121, 077201 (2018)
   arXiv:1803.10969

  113. Dynamical Signature of Fractionalization at the Deconfined Quantum Critical Point
   Nvsen Ma, Guang-Yu Sun, Yi-Zhuang You, Cenke Xu, Ashvin Vishwanath, Anders W. Sandvik, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 98, 174421 (2018) Editors' Suggestion
   arXiv:1803.01180

  114. Symmetry Enforced Self-Learning Monte Carlo Method Applied to the Holstein Model
   Chuang Chen, Xiao Yan Xu, Junwei Liu, George Batrouni, Richard Scalettar, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 98, 041102(R) (2018)
   arXiv:1802.06177

  115. EMUS-QMC: Elective Momentum Ultra-Size Quantum Monte Carlo Method
   Zi Hong Liu, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Kai Sun, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 99, 085114 (2019)
   arXiv:1801.00127

  116. Effect of Zn doping on the antiferromagnetism in kagome Cu4-xZnx(OH)6FBr
   Zili Feng, Yuan Wei, Ran Liu, Dayu Yan, Yan-Cheng Wang, Jianlin Luo, Anatoliy Senyshyn, Clarina dela Cruz, Wei Yi, Jia-Wei Mei, Zi Yang Meng, Youguo Shi, Shiliang Li
   Phys. Rev. B 98, 155127 (2018)
   arXiv:1712.06732

  117. Quantum Spin Liquid with Even Ising Gauge Field Structure on Kagome Lattice
   Yan-Cheng Wang, Xue-Feng Zhang, Frank Pollmann, Meng Cheng, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Lett. 121, 057202 (2018)
   arXiv:1711.03679

  118. Evidence for a Z2 topological ordered quantum spin liquid in a kagome-lattice antiferromagnet
   Yuan Wei, Zili Feng, Wiebke Lohstroh, Clarina dela Cruz, Wei Yi, Z. F. Ding, J. Zhang, Cheng Tan, Lei Shu, Yang-Cheng Wang, Jianlin Luo, Jia-Wei Mei, Zi Yang Meng, Youguo Shi, Shiliang Li
   arXiv:1710.02991

  119. Nearly deconfined spinon excitations in the square-lattice spin-1/2 Heisenberg antiferromagnet
   Hui Shao, Yan Qi Qin, Sylvain Capponi, Stefano Chesi, Zi Yang Meng, Anders W. Sandvik
   Phys. Rev. X 7, 041072 (2017)
   arXiv:1708.03232

  120. Dynamics of topological excitations in a model quantum spin ice
   Chun-Jiong Huang, Youjin Deng, Yuan Wan, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Lett. 120.167202 (2018)
   arXiv:1707.00099

  121. Itinerant quantum critical point with frustration and non-Fermi-liquid
   Zi Hong Liu, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Kai Sun, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 98, 045116 (2018)
   arXiv:1706.10004

  122. Unifying static and dynamic properties in 3D quantum antiferromagnets
   H. D. Scammell, Y. Kharkov, Yan Qi Qin, B. Normand, Zi Yang Meng, O. P. Sushkov
   Phys. Rev. B 96, 174414 (2017)
   arXiv:1706.02013

  123. Duality between the deconfined quantum-critical point and the bosonic topological transition
   Yan Qi Qin, Yuan-Yao He, Yi-Zhuang You, Zhong-Yi Lu, Arnab Sen, Anders W. Sandvik, Cenke Xu, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. X 7, 031052 (2017)
   arXiv:1705.10670

  124. Analytic continuation with Padé decomposition
   Xing-Jie Han, Hai-Jun Liao, Hai-Dong Xie, Rui-Zhen Huang, Zi Yang Meng, Tao Xiang
   Chin. Phys. Lett. 34 077102(2017)
   arXiv:1705.10016

  125. Dynamical Generation of Topological Masses in Dirac Fermions
   Yuan-Yao He, Xiao Yan Xu, Kai Sun, Fakher F. Assaad, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
   Phys. Rev. B 97, 081110 (2018) Editors' Suggestion
   arXiv:1705.09192

  126. A unified phase diagram for iron-based superconductors
   Yanhong Gu, Zhaoyu Liu, Tao Xie, Wenliang Zhang, Dongliang Gong, Xiaoyan Ma, Chunhong Li, Lingxiao Zhao, Lifang Lin, Zhuang Xu, Guotai Tan, Genfu Chen, Zi Yang Meng, Yi-feng Yang, Huiqian Luo, Shiliang Li
   Phys. Rev. Lett. 119.157001 (2017)
   arXiv:1704.05182

  127. Gapped spin-1/2 spinon excitations in a new kagome quantum spin liquid compound
   Cu3Zn(OH)6FBr
   Zili Feng, Zheng Li, Xin Meng, Wei Yi, Yuan Wei, Jun Zhang, Yan-Cheng Wang, Wei Jiang, Zheng Liu, Shiyan Li, Feng Liu, Jianlin Luo, Shiliang Li, Guo-qing Zheng, Zi Yang Meng, Jia-Wei Mei, Youguo Shi
   Chin. Phys. Lett., Vol. 34 Issue (7): 077502 (2017)
   arXiv:1702.01658
   Discovery of Fractionalized Neutral Spin-1/2 Excitation of Topological Order
   Views & Comments by Xiao-Gang Wen
   Chin. Phys. Lett. 34, 090101 (2017)

  128. Topological Spin Liquid with Symmetry-Protected Edge States
   Yan-Cheng Wang, Chen Fang, Meng Cheng, Yang Qi, Zi Yang Meng
   arXiv:1701.01552

  129. Non-Fermi-liquid at (2+1)d ferromagnetic quantum critical point
   Xiao Yan Xu, Kai Sun, Yoni Schattner, Erez Berg, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. X 7, 031058 (2017)
   arXiv:1612.06075

  130. Self-learning quantum Monte Carlo method in interacting fermion systems
   Xiao Yan Xu, Yang Qi, Junwei Liu, Liang Fu, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 96, 041119(R) (2017)
   arXiv:1612.03804

  131. Self-learning Monte Carlo method and cumulative update in fermion systems
   Junwei Liu, Huitao Shen, Yang Qi, Zi Yang Meng, Liang Fu
   Phys. Rev. B 95, 241104(R) (2017)
   arXiv:1611.09364

  132. The amplitude mode in three-dimensional dimerized antiferromagnets
   Yan Qi Qin, Bruce Normand, Anders Sandvik, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Lett. 118. 147207 (2017)
   arXiv:1610.05164

  133. Self-Learning Monte Carlo Method
   Junwei Liu, Yang Qi, Zi Yang Meng, Liang Fu
   Phys. Rev. B. 95. 041101(R) (2017)
   arXiv:1610.03137

  134. Effect of nematic order on the low-energy spin fluctuations in detwinned BaFe1.935Ni0.065As2
   Wenliang Zhang, J. T. Park, Xingye Lu, Yuan Wei, Xiaoyan Ma, Lijie Hao, Pengcheng Dai, Zi Yang Meng, Yi-feng Yang, Huiqian Luo, Shiliang Li
   Phys. Rev. Lett. 117. 227003 (2016)
   arXiv:1607.06549

  135. Competing Pairing Channels in the Doped Honeycomb Lattice Hubbard Model
   Xiao Yan Xu, Stefan Wessel, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 94, 115105 (2016)
   arXiv:1606.07582

  136. Visualizing a Bosonic Symmetry Protected Topological Phase in an Interacting Fermion Model
   Han-Qing Wu, Yuan-Yao He, Yi-Zhuang You, Tsuneya Yoshida, Norio Kawakami, Cenke Xu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
   Phys. Rev. B 94, 165121 (2016)
   arXiv:1606.05822

  137. Quantum critical point of Dirac fermion mass generation without spontaneous symmetry breaking
   Yuan-Yao He, Han-Qing Wu, Yi-Zhuang You, Cenke Xu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
   Phys. Rev. B 94, 241111(R) (2016)
   arXiv:1603.08376

  138. Topological phase transitions with SO(4) symmetry in (2+1)D interacting Dirac fermions
   Xiao Yan Xu, K. S. D. Beach, Kai Sun, F. F. Assaad, and Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 95.085110 (2017)
   arXiv:1602.07150

  139. Caution on emergent continuous symmetry: a Monte Carlo investigation of transverse-field frustrated Ising
   model on triangle and honeycomb lattices
   Yan-Cheng Wang, Yang Qi, Shu Chen, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 96.115160 (2017)
   arXiv:1602.02839

  140. Diagnosis of interaction-driven topological phase via exact diagonalization
   Han-Qing Wu, Yuan-Yao He, Chen Fang, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
   Phys. Rev. Lett. 117, 066403 (2016)
   arXiv:1602.02034

  141. Anisotropic softening of magnetic excitations in lightly electron doped Sr2lrO4
   Xuerong Liu, M. P. M. Dean, Zi Yang Meng, M. H. Upton, T. Qi, T. Gog, H. Ding, H. P. Hill
   Phys. Rev. B 93, 241102(R) (2016)
   arXiv:1601.02172

  142. Mott insulating states and quantum phase transitions of correlated SU(2N) Dirac fermions
   Zhichao Zhou, Da Wang, Zi Yang Meng, Yu Wang, Congjun Wu
   Phys. Rev. B 93, 245157 (2016)
   arXiv:1512.03994

  143. Topological invariants for interacting topological insulators: II. Breakdown of the Green's function formalism
   Yuan-Yao He, Han-Qing Wu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
   Phys. Rev. B 93, 195164 (2016)
   arXiv:1512.02080

  144. Topological invariants for interacting topological insulators: I. Efficient numerical evaluation scheme and implementations
   Yuan-Yao He, Han-Qing Wu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
   Phys. Rev. B 93, 195163 (2016)
   arXiv:1510.07816

  145. Bona fide interaction-driven topological phase transition in correlated SPT states
   Yuan-Yao He, Han-Qing Wu, Yi-Zhuang You, Cenke Xu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
   Phys. Rev. B 93, 115150 (2016)
   arXiv:1508.06389

  146. Multiplicative logarithmic corrections to quantum criticality in three-dimensional dimerized antiferromagnets
   Yan Qi Qin, Bruce Normand, Anders W. Sandvik, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. B 92, 214401 (2015)
   arXiv:1506.06073

  147. Quantum Monte Carlo study of strange correlator in interacting topological insulators
   Han-Qing Wu, Yuan-Yao He, Yi-Zhuang You, Cenke Xu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
   Phys. Rev. B 92, 165123 (2015)
   arXiv:1506.00549

  148. Coulomb liquid phases of bosonic cluster Mott insulators on a pyrochlore lattice
   Jian-Ping Lv, Gang Chen, Youjin Deng, Zi Yang Meng
   Phys. Rev. Lett. 115, 037202 (2015)
   arXiv:1502.04788

  149. Direct observation of fragile Mott insulators on plaquette Hubbard lattices
   Han-Qing Wu, Rong-Qiang He, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
   Phys. Rev. B 91, 125128 (2015)
   arXiv:1412.7360

  150. Mott transition in the triangular lattice Hubbard model: a dynamical cluster approximation study
   Hung T. Dang, Xiao Yan Xu, Kuang-Shing Chen, Zi Yang Meng, Stefan Wessel
   Phys. Rev. B 91, 155101 (2015)
   arXiv:1411.7698

  151. iQIST: An open source continuous-time quantum Monte Carlo impurity solver toolkit
   Li Huang, Yilin Wang, Zi Yang Meng, Liang Du, Philipp Werner, Xi Dai
   Comput. Phys. Commun. 195, 140-160 (2015)
   arXiv:1409.7573

  152. Evidence for spin-triplet odd-parity superconductivity close to type-II van Hove singularities
   Zi Yang Meng, Fan Yang, Kuang-Shing Chen, Hong Yao, Hae-Young Kee
   Phys. Rev. B 91, 184509 (2015)
   arXiv:1408.1407

  153. Spin-triplet superconductivity in multi-orbital materials with strong spin-orbit coupling
   Zi Yang Meng, Yong Baek Kim, Hae-Young Kee
   Phys. Rev. Lett. 113, 177003 (2014)
   arXiv:1404.2290

  154. Typical-medium dynamical-cluster approximation for the study of Anderson localization in three dimensions
   C. E. Ekuma, H. Terletska, K.-M. Tam, Z.-Y. Meng, J. Moreno, and M. Jarrell
   Phys. Rev. B 89, 081107(R) (2014)
   arXiv:1402.4190

  155. Dual-fermion approach to interacting disordered fermion systems
   S.-X. Yang, P. Haase, H. Terletska, Z. Y. Meng, T. Pruschke, J. Moreno, M. Jarrell
   Phys. RevB.89.195116 (2014)
   arXiv:1310.6762

  156. The characterization of topological properties in Quantum Monte Carlo simulations of the Kane-Mele Hubbard model
   Zi Yang Meng, Hsiang-Hsuan Hung, Thomas C. Lang
   Mod. Phys. Lett B, Vol 28, No 1 (2014) 143001
   arXiv:1310.6064

  157. Evolution of the Superconductivity Dome in the two dimensional Hubbard Model
   Kuang-Shing Chen, Zi Yang Meng, Shu-Xiang Yang, Thomas Pruschke, Juana Moreno, Mark Jarrell
   Phys. Rev. B 88, 245110 (2013)
   arXiv:1308.5946

  158. Effective Cluster Typical Medium Theory for Diagonal Anderson Disorder Model in One- and Two-Dimensions
   C. E. Ekuma, H. Terletska, Z. Y. Meng, J. Moreno, M. Jarrell, S. Mahmoudian, V. Dobrosavljevic
   J. Phys.: Condens. Matter 26 274209 (2014)
   arXiv:1306.5712

  159. Dimerized Solids and Resonating Plaquette Order in SU(N)-Dirac Fermions
   Thomas C. Lang, Zi Yang Meng, Alejandro Muramatsu, Stefan Wessel, Fakher F. Assaad
   Phys. Rev. Lett. 111, 066401 (2013)
   arXiv:1306.3258

  160. Mean-field embedding of the dual fermion approach for correlated electron systems
   S.-X. Yang, H. Terletska, Z.Y. Meng, J. Moreno, M. Jarrell
   Phys. Rev. E 88, 063306 (2013)
   arXiv:1305.0207

  161. Unconventional superconductivity on the triangular lattice Hubbard model
   Kuang Shing Chen, Zi Yang Meng, Unjong Yu, Shuxiang Yang, Mark Jarrell, Juana Moreno
   Phys. Rev. B88, 041103(R) (2013)
   arXiv:1304.7739

  162. Dual Fermion Method for Disordered Electronic Systems
   H. Terletska, S.-X. Yang, Z.Y. Meng, J. Moreno, M. Jarrell
   Phys. Rev. B87, 134208 (2013)
   arXiv:1210.4152

  163. Antiferromagnetism in the Hubbard Model on the Bernal-stacked Honeycomb Bilayer
   Thomas C. Lang, Zi Yang Meng, Michael M. Scherer, Stefan Uebelacker, Fakher F. Assaad, Alejandro Muramatsu, Carsten Honerkamp, Stefan Wessel
   Phys. Rev. Lett. 109. 126402 (2012)
   arXiv:1207.3783

  164. Lifshitz Transition in the Two Dimensional Hubbard Model
   Kuang-Shing Chen, Zi Yang Meng, Thomas Pruschke, Juana Moreno, Mark Jarell
   Phys. Rev. B86, 165136 (2012)
   arXiv:1207.0796

  165. A quantum spin-liquid in correlated relativistic electrons
   Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, F. F. Assaad, and A. Muramatsu
   Ann. Phys. (Berlin) 524, No. 4 (2012)/ DOI 10.1002/andp.201100275

  166. Quantum phase transitions in the Kane-Mele-Hubbard model
   M. Hohenadler, Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, A. Muramatsu and F. F. Assaad
   Phys. Rev. B 85, 115132 (2012) Editors' Suggestion
   arXiv:1111.3949

  167. Dynamical signatures of edge-state magnetism on Graphene nanoribbons
   H. Feldner, Z. Y. Meng, T. C. Lang, F. F. Assaad, S. Wessel and A. Honecker
   Phys. Rev. Lett. 106, 226401 (2011)
   arXiv:1101.1882

  168. Spin-liquid phase in the Hubbard model on the Honeycomb lattice
   Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, F. F. Assaad and A. Muramatsu
   High Performance Computing in Science and Engineering '10, 2011, Part 1, 5-17, Springer Berlin Heidelberg

  169. Quantum spin liquid emerging in two-dimensional correlated Dirac fermions
   Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, F. F. Assaad and A. Muramatsu
   Nature 464, 847 (2010)
   arXiv:1003.5809

  170. Magnetism of finite graphene samples: Mean-field theory compared with exact diagonalization and quantum
   Monnte Carlo simulations
   H. Feldner, Z. Y. Meng, A. Honecker, D. Cabra, S. Wessel and F. F. Assaad
   Phys. Rev. B 81, 115416 (2010)
   arXiv:0910.5360

  171. Phases and magnetization process of an anisotropic Shastry-Sutherland model
   Z. Y. Meng and S. Wessel
   Phys. Rev. B 78, 224416 (2008)
   arXiv:0808.3104