Publications

Web of Science
Papers on arXiv
Google Scholar


 1. Entanglement Microscopy: Tomography and Entanglement Measures via Quantum Monte Carlo
  Ting-Tung Wang, Menghan Song, Liuke Lyu, William Witczak-Krempa, Zi Yang Meng
  arXiv: 2402.14916

 2. Universal collective Larmor-Silin mode emerging in magnetized correlated Dirac fermions
  Chuang Chen, Yuan Da Liao, Chengkang Zhou, Gaopei Pan, Zi Yang Meng, Yang Qi
  arXiv: 2401.14358

 3. Incremental SWAP Operator for Entanglement Entropy: Application for Exponential Observables in Quantum Monte Carlo Simulation
  Xuan Zhou, Zi Yang Meng, Yang Qi,Yuan Da Liao
  arXiv: 2401.07244

 4. From Fractional Quantum Anomalous Hall Smectics to Polar Smectic Metals: Nontrivial Interplay Between Electronic Liquid Crystal Order and Topological Order in Correlated Topological Flat Bands
  Hongyu Lu, Han-Qing Wu, Bin-Bin Chen, Kai Sun, Zi Yang Meng
  arXiv: 2401.00363

 5. Extracting subleading corrections in entanglement entropy at quantum phase transitions
  Menghan Song, Jiarui Zhao, Zi Yang Meng, Cenke Xu, Meng Cheng
  arXiv: 2312.13498

 6. Thermodynamic Response and Neutral Excitations in Integer and Fractional Quantum Anomalous Hall States Emerging from Correlated Flat Bands
  Hongyu Lu, Bin-Bin Chen, Han-Qing Wu, Kai Sun, Zi Yang Meng
  arXiv: 2311.15246

 7. Dimensionality crossover to 2D vestigial nematicity from 3D zigzag antiferromagnetism in an XY-type honeycomb van der Waals magnet
  Zeliang Sun, Gaihua Ye, Mengqi Huang, Chengkang Zhou, Nan Huang, Qiuyang Li, Zhipeng Ye, Cynthia Nnokwe, Hui Deng, David Mandrus, Zi Yang Meng, Kai Sun, Chunhui Du, Rui He, Liuyan Zhao
  arXiv: 2311.03493

 8. An integral algorithm of exponential observables for interacting fermions in quantum Monte Carlo simulation
  Xu Zhang, Gaopei Pan, Bin-Bin Chen, Kai Sun, Zi Yang Meng
  arXiv: 2311.03488

 9. Deconfined quantum critical point lost in pressurized SrCu$_2$(BO$_3$)$_2$
  Jing Guo, Pengyu Wang, Cheng Huang, Bin-Bin Chen, Wenshan Hong, Shu Cai, Jinyu Zhao, Jinyu Han, Xintian Chen, Yazhou Zhou, Shiliang Li, Qi Wu, Zi Yang Meng, Liling Sun
  arXiv: 2310.20128

 10. Dirac quantum spin liquid emerging in a kagome-lattice antiferromagnet
  Zhenyuan Zeng, Chengkang Zhou, Honglin Zhou, Lankun Han, Runze Chi, Kuo Li, Maiko Kofu, Kenji Nakajima, Yuan Wei, Wenliang Zhang, D. G. Mazzone, Zi Yang Meng, Shiliang Li
  arXiv: 2310.11646

 11. Resummation-based Quantum Monte Carlo for Entanglement Entropy Computation
  Menghan Song, Ting-Tung Wang, Zi Yang Meng
  arXiv: 2310.01490

 12. Relevant long-range interaction of the entanglement Hamiltonian emerges from a short-range system
  Chuhao Li, Rui-Zhen Huang, Yi-Ming Ding, Zi Yang Meng, Yan-Cheng Wang, Zheng Yan
  arXiv: 2309.16089

 13. Cubic* criticality emerging from quantum loop model on triangular lattice
  Xiaoxue Ran, Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Junchen Rong, Yang Qi, Zi Yang Meng
  arXiv: 2309.05715

 14. Disorder Operator and Rényi Entanglement Entropy of Symmetric Mass Generation
  Zi Hong Liu, Yuan Da Liao, Gaopei Pan, Menghan Song, Jiarui Zhao, Weilun Jiang, Chao-Ming Jian, Yi-Zhuang You, Fakher F. Assaad, Zi Yang Meng, Cenke Xu
  arXiv: 2308.07380

 15. Phases of (2+1)D SO(5) non-linear sigma model with a topological term on a sphere: multicritical point and disorder phase
  Bin-Bin Chen, Xu Zhang, Yuxuan Wang, Kai Sun, Zi Yang Meng
  arXiv: 2307.05307

 16. Deconfined quantum criticality lost
  Menghan Song, Jiarui Zhao, Lukas Janssen, Michael M. Scherer, Zi Yang Meng
  arXiv: 2307.02547

 17. Quantum criticality and entanglement for two-dimensional long-range Heisenberg bilayer
  Menghan Song, Jiarui Zhao, Yang Qi, Junchen Rong, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 109, L081114 (2024) Editor's suggestion
  arXiv: 2306.05465

 18. Finite-temperature critical behaviors in 2D long-range quantum Heisenberg model
  Jiarui Zhao, Menghan Song, Yang Qi, Junchen Rong, Zi Yang Meng
  npj Quantum Materials 8, 59 (2023)
  arXiv: 2306.01044

 19. Ubiquitous nematic Dirac semimetal emerging from interacting quadratic band touching system
  Hongyu Lu, Kai Sun, Zi Yang Meng, Bin-Bin Chen
  Phys. Rev. B 109, L081106 (2024)
  arXiv: 2305.17189

 20. Classical fully-packed loop model with attractive interactions on the square lattice
  Bhupen Dabholkar, Xiaoxue Ran, Junchen Rong, Zheng Yan, G. J. Sreejith, Zi Yang Meng, Fabien Alet
  Phys. Rev. B 108, 125112 (2023)
  arXiv: 2305.06458

 21. Evolution from quantum anomalous Hall insulator to heavy-fermion semimetal in twisted bilayer graphene
  Cheng Huang, Xu Zhang, Gaopei Pan, Heqiu Li, Kai Sun, Xi Dai, Zi Yang Meng
  arXiv: 2304.14064

 22. Quantum Monte Carlo calculation of critical exponents of the Gross-Neveu-Yukawa on a two-dimensional fermion lattice model
  Ting-Tung Wang, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 108, L121112 (2023)
  arXiv: 2304.00034

 23. Stable computation of entanglement entropy for two-dimensional interacting fermion systems
  Gaopei Pan, Yuan Da Liao, Weilun Jiang, Jonathan D'Emidio, Yang Qi, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 108, L081123 (2023)
  arXiv: 2303.14326

 24. Observation of the Berry curvature quadrupole induced nonlinear anomalous Hall effect at room temperature
  Soumya Sankar, Ruizi Liu, Xue-Jian Gao, Qi-Fang Li, Caiyun Chen, Cheng-Ping Zhang, Jiangchang Zheng, Yi-Hsin Lin, Kun Qian, Ruo-Peng Yu, Xu Zhang, Zi Yang Meng, Kam Tuen Law, Qiming Shao, Berthold Jäck
  arXiv: 2303.03274

 25. The "Sign problem" of the 3rd order anomalous Hall effect in topological magnetic materials
  Xu Zhang, Kai Sun, Zi Yang Meng
  arXiv: 2303.00819

 26. The teaching from entanglement: 2D SU(2) antiferromagnet to valence bond solid deconfined quantum critical points are not conformal
  Yuan Da Liao, Gaopei Pan, Weilun Jiang, Yang Qi, Zi Yang Meng
  arXiv: 2302.11742

 27. Emergent glassy behavior in a kagome Rydberg atom array
  Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Rhine Samajdar, Subir Sachdev, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 130, 206501 (2023)
  arXiv: 2301.07127

 28. Dynamical properties of quantum many-body systems with long-range interactions
  Menghan Song, Jiarui Zhao, Chengkang Zhou, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Research 5, 033046 (2023)
  arXiv:2301.00829

 29. Intrinsic nonlinear Hall effect and gate-switchable Berry curvature sliding in twisted bilayer graphene
  Meizhen Huang, Zefei Wu, Xu Zhang, Xuemeng Feng, Zishu Zhou, Shi Wang, Yong Chen, Chun Cheng, Kai Sun, Zi Yang Meng, Ning Wang
  Phys. Rev. Lett. 131, 066301 (2023) Editors' Suggestion
  arXiv:2212.12666

 30. Fermion disorder operator at Gross-Neveu and deconfined quantum criticalities
  Zi Hong Liu, Weilun Jiang, Bin-Bin Chen, Junchen Rong, Meng Cheng, Kai Sun, Zi Yang Meng, Fakher F. Assaad
  Phys. Rev. Lett. 130, 266501 (2023)
  arXiv:2212.11821

 31. Polynomial sign problem and topological Mott insulator in twisted bilayer graphene
  Xu Zhang, Gaopei Pan, Bin-Bin Chen, Heqiu Li, Kai Sun, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 107, L241105 (2023)
  arXiv:2210.11733

 32. Different temperature-dependence for the bulk and edge entanglement Hamiltonian
  Menghan Song, Jiarui Zhao, Zheng Yan, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 108, 075114 (2023)
  arXiv:2210.10062 (2022)

 33. Caution on Gross-Neveu criticality with a single Dirac cone: Violation of locality and its consequence of unexpected finite-temperature transition
  Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Yang Qi
  Phys. Rev. B 108, 195112 (2023)
  arXiv:2210.04272

 34. Detecting Subsystem Symmetry Protected Topological Order Through Strange Correlators
  Chengkang Zhou, Meng-Yuan Li, Zheng Yan, Peng Ye, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 106, 214428 (2022)
  arXiv:2209.12917

 35. Fully packed quantum loop model on the square lattice: phase diagram and application for Rydberg atoms
  Xiaoxue Ran, Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Junchen Rong, Yang Qi, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 107, 125134 (2023)
  arXiv:2209.10728

 36. Many versus one: The disorder operator and entanglement entropy in fermionic quantum matter
  Weilun Jiang, Bin-Bin Chen, Zi Hong Liu, Junchen Rong, Fakher F. Assaad, Meng Cheng, Kai Sun, Zi Yang Meng
  SciPost Phys. 15, 082 (2023)
  arXiv:2209.07103

 37. Dirac fermions with plaquette interactions. III. SU(N) phase diagram with Gross-Neveu criticality and first-order phase transition
  Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Yang Qi
  Phys. Rev. B 106, 155159 (2022)
  arXiv:2207.13349

 38. Thermodynamic characteristic for correlated flat-band system with quantum anomalous Hall ground state
  Gaopei Pan, Xu Zhang, Hongyu Lu, Heqiu Li, Bin-Bin Chen, Kai Sun, and Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 130, 016401 (2023)
  arXiv:2207.07133

 39. A Sport and a Pastime: Model Design and Computation in Quantum Many-Body Systems
  Gaopei Pan, Weilun Jiang, Zi Yang Meng
  Chinese Phys. B, 31, 127101 (2022) Topical Review
  arXiv:2207.02123

 40. Dirac fermions with plaquette interactions. II. SU(4) phase diagram with Gross-Neveu criticality and quantum spin liquid
  Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Yang Qi
  Phys. Rev. B 106, 115149 (2022)
  arXiv:2205.07173

 41. Fully packed quantum loop model on the triangular lattice: Hidden vison plaquette phase and cubic phase transitions
  Zheng Yan, Xiaoxue Ran, Yan-Cheng Wang, Rhine Samajdar, Junchen Rong, Subir Sachdev, Yang Qi, Zi Yang Meng
  arXiv:2205.04472

 42. The sign problem in quantum Monte Carlo simulations
  Gaopei Pan, Zi Yang Meng
  Book Volume 1 for Encyclopedia of Condensed Matter Physics, Pages 867-878 (2023)
  arXiv:2204.08777

 43. Dirac fermions with plaquette interactions. I. SU(2) phase diagram with Gross-Neveu and deconfined quantum criticalities
  Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Yang Qi
  Phys. Rev. B 106, 075111 (2022)
  arXiv:2204.04884

 44. Height-conserving quantum dimer models
  Zheng Yan, Zi Yang Meng, David A. Huse, Amos Chan
  Phys. Rev. B 106, L041115 (2022) Editors' Suggestion
  arXiv:2204.01740

 45. Evolution of Dynamical Signature in the X-cube Fracton Topological Order
  Chengkang Zhou, Meng-Yuan Li, Zheng Yan, Peng Ye, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Research 4.033111 (2022)
  arXiv:2203.13274

 46. Topological disorder parameter: A many-body invariant to characterize gapped quantum phases
  Bin-Bin Chen, Hong-Hao Tu, Zi Yang Meng, Meng Cheng
  Phys. Rev. B 106, 094415 (2022)
  arXiv:2203.08847

 47. Triangular lattice quantum dimer model with variable dimer density
  Zheng Yan, Rhine Samajdar, Yan-Cheng Wang, Subir Sachdev, Zi Yang Meng
  Nature Communications 13, 5799 (2022)
  arXiv:2202.11100

 48. Measuring Rényi entanglement entropy with high efficiency and precision in quantum Monte Carlo simulations
  Jiarui Zhao, Bin-Bin Chen, Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  npj Quantum Materials 7, 69 (2022)
  arXiv:2112.15178

 49. Fermion sign bounds theory in quantum Monte Carlo simulation
  Xu Zhang, Gaopei Pan, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 106, 035121 (2022)
  arXiv:2112.06139

 50. Unlocking the general relationship between energy and entanglement spectra via the wormhole effect
  Zheng Yan, Zi Yang Meng
  Nature Communications 14, 2360 (2023)
  arXiv:2112.05886

 51. Superconductivity and bosonic fluid emerging from Moiré flat bands
  Xu Zhang, Kai Sun, Heqiu Li, Gaopei Pan, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 106, 184517 (2022) Editors' Suggestion
  arXiv:2111.10018

 52. Nematic quantum criticality in Dirac systems
  Jonas Schwab, Lukas Janssen, Kai Sun, Zi Yang Meng, Igor F. Herbut, Matthias Vojta, Fakher F. Assaad
  Phys. Rev. Lett. 128, 157203 (2022)
  arXiv:2110.02668

 53. Exciton Proliferation and Fate of the Topological Mott Insulator in a Twisted Bilayer Graphene Lattice Model
  Xiyue Lin, Bin-Bin Chen, Wei Li, Zi Yang Meng, Tao Shi
  Phys. Rev. Lett. 128, 157201 (2022)
  arXiv:2110.00200

 54. Dynamic properties of collective excitations in twisted bilayer Graphene
  Gaopei Pan, Xu Zhang, Heqiu Li, Kai Sun, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 105, L121110 (2022)
  arXiv:2108.12559

 55. Possible Dirac quantum spin liquid in a kagome quantum antiferromagnet  YCu3(OH)6Br2[Brx(OH)1−x]
  Zhenyuan Zeng, Xiaoyan Ma, Si Wu, Hai-Feng Li, Zhen Tao, Xingye Lu, Xiao-hui Chen, Jin-Xiao Mi, Shijie Song, Guanghan Cao, Guangwei Che, Kuo Li, Gang Li, Huiqian Luo, Zi Yang Meng, Shiliang Li
  Phys. Rev. B 105, L121109 (2022)
  arXiv:2107.11942

 56. Scaling of entanglement entropy at deconfined quantum criticality
  Jiarui Zhao, Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 128, 010601 (2022)
  arXiv:2107.06305

 57. The dynamical exponent of a quantum critical itinerant ferromagnet: a Monte Carlo study
  Yuzhi Liu, Weilun Jiang, Avraham Klein, Yuxuan Wang, Kai Sun, Andrey V. Chubukov, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 105, L041111 (2022)
  arXiv:2106.12601

 58. Scaling of disorder operator at deconfined quantum criticality
  Yan-Cheng Wang, Nvsen Ma, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  SciPost Phys. 13, 123 (2022)
  arXiv:2106.01380

 59. Network-Initialized Monte Carlo Based on Generative Neural Networks
  Hongyu Lu, Chuhao Li, Bin-Bin Chen, Wei Li, Yang Qi, Zi Yang Meng
  Chin. Phys. Lett. 39, 050701 (2022)
  arXiv:2106.00712

 60. Momentum space quantum Monte Carlo on twisted bilayer Graphene
  Xu Zhang, Gaopei Pan, Yi Zhang, Jian Kang, Zi Yang Meng
  Chin. Phys. Lett. 38, 077305 (2021) Cover story
  arXiv:2105.07010
  Quantum Monte Carlo Simulations in Momentum Space
  Viewpoint by Xi Dai
  Chin. Phys. Lett. 39, 050101 (2022)

 61. Quantum optimization within lattice gauge theory model on a quantum simulator
  Zheng Yan, Zheng Zhou, Yan-Hua Zhou, Yan-Cheng Wang, Xingze Qiu, Zi Yang Meng & Xue-Feng Zhang
  npj Quantum Information 9, 89 (2023)
  arXiv:2105.07134
   
 62. Monte Carlo study of the pseudogap and superconductivity emerging from quantum magnetic fluctuations
  Weilun Jiang, Yuzhi Liu, Avraham Klein, Yuxuan Wang, Kai Sun, Andrey V. Chubukov, Zi Yang Meng
  Nature Communications 13, 2655 (2022)
  arXiv:2105.03639

 63. Evidences for the random singlet phase in a new honeycomb iridate SrIr2O6
  Pengbo Song, Kejia Zhu, Fan Yang, Yuan Wei, Lu Zhang, Huaixin Yang, Xian-Lei Sheng, Yang Qi, Jiamin Ni, Shiyan Li, Yanchun Li, Guanghan Cao, Zi Yang Meng, Wei Li, Youguo Shi, Shiliang Li
  Phys. Rev. B 103, L241114 (2021)
  arXiv:2103.05820

 64. Emergent O(4) symmetry at the phase transition from plaquette-singlet to antiferromagnetic order
  in quasi-two-dimensional quantum magnets
  Guangyu Sun, Nvsen Ma, Bowen Zhao, Anders W. Sandvik, Zi Yang Meng
  Chin. Phys. B 30, 067505 (2021) Cover Story
  arXiv:2103.00863

 65. Phase diagram of the spin-1/2 Yukawa–Sachdev-Ye-Kitaev model: Non-Fermi liquid, insulator, and superconductor
  Wei Wang, Andrew Davis, Gaopei Pan, Yuxuan Wang, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 103, 195108 (2021)
  arXiv:2102.10755

 66. Phase Diagram of Triangular Lattice Quantum Ising Model under External Field
  Yuan Da Liao, Han Li, Zheng Yan, Hao-Tian Wei, Wei Li, Yang Qi, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 103, 104416 (2021)
  arXiv:2101.11610

 67. Scaling of disorder operator at (2+1)d U(1) quantum criticality
  Yan-Cheng Wang, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 104, L081109 (2021)
  arXiv:2101.10358

 68. Fermion enhanced first-order phase transition and chiral Gross-Neveu tricritical point
  Yuzhi Liu, Zi Yang Meng, Shuai Yin
  Phys. Rev. B 103, 075147 (2021)
  arXiv:2012.00449

 69. Higher-form symmetry breaking at Ising transitions
  Jiarui Zhao, Zheng Yan, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Research 3, 033024 (2021)
  arXiv:2011.12543

 70. Realization of Topological Mott Insulator in a Twisted Bilayer Graphene Lattice Model
  Bin-Bin Chen, Yuan Da Liao, Ziyu Chen, Oskar Vafek, Jian Kang, Wei Li, Zi Yang Meng
  Nature Communications 12, 5480 (2021)
  arXiv:2011.07602

 71. Evidence of the Berezinskii-Kosterlitz-Thouless Phase in a Frustrated Magnet
  Ze Hu, Zhen Ma, Yuan-Da Liao, Han Li, Chunsheng Ma, Yi Cui, Yanyan Shangguan, Zhentao Huang, Yang Qi, Wei Li, Zi Yang Meng, Jinsheng Wen, Weiqiang Yu
  Nature Communications 11,5631 (2020)
  arXiv:2010.06450

 72. Quantum simulation of lattice gauge theories on superconducting circuits: Quantum phase transition and quench dynamics
  Zi-Yong Ge, Rui-Zhen Huang, Zi Yang Meng, Heng Fan
  Chin. Phys. B 31, 020304 (2022)
  arXiv:2009.13350

 73. Correlated Insulating Phases in the Twisted Bilayer Graphene
  Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Jian Kang
  Chinese Phys B, 30, 0173051 (2021) Topical review
  arXiv:2009.10076

 74. Vestigial Anyon Condensation on Kagome Quantum Spin Liquids
  Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Chenjie Wang, Qi Yang, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 103, 014408 (2021)
  arXiv:2009.00070

 75. Nonlocal effects of low-energy excitations in quantum-spin-liquid candidate Cu3Zn(OH)6FBr
  Yuan Wei, Xiaoyan Ma, Zili Feng, Yongchao Zhang, Lu Zhang, Huaixin Yang, Yang Qi, Zi Yang Meng, Yan-Cheng Wang, Youguo Shi, Shiliang Li
  Chin. Phys. Lett. 38 097501 (2021)
  arXiv:2008.10182

 76. Quantum Many-Body Simulations of the 2D Fermi-Hubbard Model in Ultracold Optical Lattices
  Bin-Bin Chen, Chuang Chen, Ziyu Chen, Jian Cui, Yueyang Zhai, Andreas Weichselbaum, Jan von Delft, Zi Yang Meng, Wei Li
  Phys. Rev. B 103, L041107 (2021)
  arXiv:2008.02179

 77. Amplitude Mode in Quantum Magnets via Dimensional Crossover
  Chengkang Zhou, Zheng Yan, Kai Sun, Oleg A. Starykh, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 126, 227201 (2021)
  arXiv:2007.12715

 78. Magnetic phase diagram of Cu4−xZnx(OH)6FBr studied by neutron-diffraction and μSR techniques
  Yuan Wei, Xiaoyan Ma, Zili Feng, Devashibhai Adroja, Adrian Hillier, Pabitra Biswas, Anatoliy Senyshyn, Chin-Wei Wang, Andreas Hoser, Jia-Wei Mei, Zi Yang Meng, Huiqian Luo, Youguo Shi, Shiliang Li
  Chin. Phys. Lett. 37 107503 (2020)
  arXiv:2007.11816

 79. Topological phase transition and single/multi anyon dynamics of Z2 spin liquid
  Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Nvsen Ma, Yang Qi, Zi Yang Meng
  npj Quantum Materials 6, 39 (2021)
  arXiv:2007.11161

 80. Fermi arcs and pseudogap in a lattice model of a doped orthogonal metal
  Chuang Chen, Tian Yuan, Yang Qi, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 103, 165131 (2021)
  arXiv:2007.05543

 81. Fractionalized conductivity and emergent self-duality near topological phase transitions
  Yan-Cheng Wang, Meng Cheng, William Witczak-Krempa, Zi Yang Meng
  Nature Communnications 12,5347 (2021)
  arXiv:2005.07337

 82. Langevin Simulations of the Half-Filled Cubic Holstein Model
  B. Cohen-Stead, Kipton Barros, Zi Yang Meng, Chuang Chen, R.T Scalettar, G.G. Batrouni
  Phys. Rev. B 102, 161108(R) (2020)
  arXiv:2005.00918

 83. Correlation-induced insulating topological phases at charge neutrality in twisted bilayer graphene
  Yuan Da Liao, Jian Kang, Clara N. Breiø, Xiao Yan Xu, Han-Qing Wu, Brian M. Andersen, Rafael M. Fernandes, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. X 11, 011014 (2021)
  arXiv:2004.12536

 84. Identification of non-Fermi liquid fermionic self-energy from quantum Monte Carlo data
  Xiao Yan Xu, Avraham Klein, Kai Sun, Andrey V. Chubukov, Zi Yang Meng
  npj Quantum Materials 5, 65 (2020)
  arXiv:2003.11573v2

 85. Confinement transition in the QED3-Gross-Neveu-XY universality class
  Lukas Janssen, Wei Wang, Michael M. Scherer, Zi Yang Meng, Xiao Yan Xu
  Phys. Rev. B 101, 235118 (2020)
  arXiv:2003.01722

 86. Yukawa-SYK model and Self-tuned Quantum Criticality
  Gaopei Pan, Wei Wang, Andrew Davis, Yuxuan Wang, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Research 3, 013250 (2021)
  arXiv:2001.06586v2

 87. Solving quantum rotor model with different Monte Carlo techniques
  Weilun Jiang, Gaopei Pan, Yuzhi Liu, Zi Yang Meng
  Chin. Phys. B 31 040504 (2022)
  arXiv:1912.08229

 88. Designer Monte Carlo Simulation for Gross-Neveu Transition
  Yuzhi Liu, Wei Wang, Kai Sun, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 101, 064308 (2020)
  arXiv:1910.07430

 89. Kosterlitz-Thouless melting of magnetic order in the triangular quantum Ising material TmMgGaO4
  Han Li, Yuan-Da Liao, Bin-Bin Chen, Xu-Tao Zen, Xian-Lei Sheng, Yang Qi, Zi Yang Meng, Wei Li
  Nature Communications 11, 1111 (2020)
  arXiv:1907.08173

 90. Dynamics of Compact Quantum Electrodynamics at Large Fermion Flavor
  Wei Wang, Da-Chuan Lu, Xiao Yan Xu, Yi-Zhuang You, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 100, 085123 (2019)
  arXiv:1906.06929

 91. Antiferromagnetism in kagome α-Cu3Mg(OH)6Br2
  Yuan Wei, Zili Feng, Clarina dela Cruz, Wei Yi, Zi Yang Meng, Jia-Wei Mei, Youguo Shi, Shiliang Li
  Phys. Rev. B 100, 155129 (2019)
  arXiv:1904.13189

 92. Metal to Orthogonal Metal Transition
  Chuang Chen, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Zi Yang Meng
  Chin. Phys. Lett. 37 047103 (2020) Express Letters
  arXiv:1904.12872

 93. Quantum phases of SrCu2(BO3)2 from high-pressure thermodynamics
  Jing Guo, Guangyu Sun, Bowen Zhao, Ling Wang, Wenshan Hong, Vladimir A. Sidorov, Nvsen Ma, Qi Wu, Shiliang Li, Zi Yang Meng, Anders W. Sandvik, Liling Sun
  Phys. Rev. Lett. 124, 206602 (2020)
  arXiv:1904.09927

 94. Revealing Fermionic Quantum Criticality from New Monte Carlo Techniques
  Xiao Yan Xu, Zi Hong Liu, Gaopei Pan, Yang Qi, Kai Sun, Zi Yang Meng
  TOPICAL REVIEW, J. Phys.: Condens. Matter 31, 463001 (2019)
  arXiv:1904.07355

 95. Emergent Symmetry and Conserved Current at a One Dimensional Incarnation of Deconfined Quantum Critical Point
  Rui-Zhen Huang, Da-Chuan Lu, Yi-Zhuang You, Zi Yang Meng, Tao Xiang
  Phys. Rev. B 100, 125137 (2019) Editors' Suggestion
  arXiv:1904.00021

 96. Propagation and Localization of Collective Excitations on a 24-Qubit Superconducting Processor
  Yangsen Ye, Zi-Yong Ge, Yulin Wu, Shiyu Wang, Ming Gong, Yu-Ran Zhang, Qingling Zhu, Rui Yang, Shaowei Li, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Cheng Guo, Lihua Sun, Chen Cheng, Nvsen Ma, Zi Yang Meng, Hui Deng, Hao Rong, Chao-Yang Lu, Cheng-Zhi Peng, Heng Fan, Xiaobo Zhu, and Jian-Wei Pan
  Phys. Rev. Lett. 123, 050502 (2019)

 97. Correlated states in twisted double bilayer graphene
  Cheng Shen, Yanbang Chu, QuanSheng Wu, Na Li, Shuopei Wang, Yanchong Zhao, Jian Tang, Jieying Liu, Jinpeng Tian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Zi Yang Meng, Dongxia Shi, Oleg V. Yazyev, Guangyu Zhang
  Nat. Phys. 16, 520–525(2020)
  arXiv:1903.06952

 98. Valence Bond Orders at Charge Neutrality in a Possible Two-Orbital Extended Hubbard Model for Twisted Bilayer Graphene
  Yuan Da Liao, Zi Yang Meng, Xiao Yan Xu
  Phys. Rev. Lett. 123, 157601 (2019)
  arXiv:1901.11424

 99. Emmy Noether looks at the deconfined quantum critical point
  Nvsen Ma, Yi-Zhuang You, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 122, 175701 (2019)
  arXiv:1811.08823

 100. Bosonic SET to SPT Transition under Dyonic LSM Theorem
  Yan-Cheng Wang, Xu Yang, Ying Ran, Zi Yang Meng
  arXiv:1810.06751

 101. Charge-Density-Wave Transitions of Dirac Fermions Coupled to Phonons
  Chuang Chen, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Martin Hohenadler
  Phys. Rev. Lett. 122, 077601 (2019)
  arXiv:1809.07903

 102. Finite-temperature charge dynamics and the melting of the Mott insulator
  Xing-Jie Han, Chuang Chen, Jing Chen, Hai-Dong Xie, Rui-Zhen Huang, Hai-Jun Liao, Bruce Normand, Zi Yang Meng, Tao Xiang
  Phys. Rev. B 99, 245150 (2019)
  arXiv:1808.09994

 103. Itinerant Quantum Critical Point with Fermion Pockets and Hot Spots
  Zi Hong Liu, Gaopei Pan, Xiao Yan Xu, Kai Sun, Zi Yang Meng
  PNAS August 20, 2019 116 (34) 16760-16767
  arXiv:1808.08878

 104. Monte Carlo Study of Compact Quantum Electrodynamics with Fermionic Matter: the Parent State of Quantum Phases
  Xiao Yan Xu, Yang Qi, Long Zhang, Fakher F. Assaad, Cenke Xu, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. X 9, 021022 (2019)
  arXiv:1807.07574

 105. Extended Coulomb liquid of paired hardcore boson model on a pyrochlore lattice
  Chun-Jiong Huang, Changle Liu, Ziyang Meng, Yue Yu, Youjin Deng, Gang Chen
  Phys. Rev. Research 2, 042022 (2020)
  arXiv:1806.04014

 106. From Claringbullite to a new spin liquid candidate Cu3Zn(OH)6FCl
  Zili Feng, Wei Yi, Kejia Zhu, Jie Ma, Jianlin Luo, Shiliang Li, Zi Yang Meng, Youguo Shi
  Chin. Phys. Lett. 36, 017502 (2019)
  arXiv:1806.00803
  The Search for the Quantum Spin Liquid in Kagome Antiferromagnets
  Views & Comments by J.-J. Wen, Y. S. Lee
  Chin. Phys. Lett. 36, 050101 (2019)

 107. Dynamical Signature of Symmetry Fractionalization in Frustrated Magnets
  Guang Yu Sun, Yan-Cheng Wang, Chen Fang, Yang Qi, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 121, 077201 (2018)
  arXiv:1803.10969

 108. Dynamical Signature of Fractionalization at the Deconfined Quantum Critical Point
  Nvsen Ma, Guang-Yu Sun, Yi-Zhuang You, Cenke Xu, Ashvin Vishwanath, Anders W. Sandvik, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 98, 174421 (2018) Editors' Suggestion
  arXiv:1803.01180

 109. Symmetry Enforced Self-Learning Monte Carlo Method Applied to the Holstein Model
  Chuang Chen, Xiao Yan Xu, Junwei Liu, George Batrouni, Richard Scalettar, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 98, 041102(R) (2018)
  arXiv:1802.06177

 110. EMUS-QMC: Elective Momentum Ultra-Size Quantum Monte Carlo Method
  Zi Hong Liu, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Kai Sun, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 99, 085114 (2019)
  arXiv:1801.00127

 111. Effect of Zn doping on the antiferromagnetism in kagome Cu4-xZnx(OH)6FBr
  Zili Feng, Yuan Wei, Ran Liu, Dayu Yan, Yan-Cheng Wang, Jianlin Luo, Anatoliy Senyshyn, Clarina dela Cruz, Wei Yi, Jia-Wei Mei, Zi Yang Meng, Youguo Shi, Shiliang Li
  Phys. Rev. B 98, 155127 (2018)
  arXiv:1712.06732

 112. Quantum Spin Liquid with Even Ising Gauge Field Structure on Kagome Lattice
  Yan-Cheng Wang, Xue-Feng Zhang, Frank Pollmann, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 121, 057202 (2018)
  arXiv:1711.03679

 113. Evidence for a Z2 topological ordered quantum spin liquid in a kagome-lattice antiferromagnet
  Yuan Wei, Zili Feng, Wiebke Lohstroh, Clarina dela Cruz, Wei Yi, Z. F. Ding, J. Zhang, Cheng Tan, Lei Shu, Yang-Cheng Wang, Jianlin Luo, Jia-Wei Mei, Zi Yang Meng, Youguo Shi, Shiliang Li
  arXiv:1710.02991

 114. Nearly deconfined spinon excitations in the square-lattice spin-1/2 Heisenberg antiferromagnet
  Hui Shao, Yan Qi Qin, Sylvain Capponi, Stefano Chesi, Zi Yang Meng, Anders W. Sandvik
  Phys. Rev. X 7, 041072 (2017)
  arXiv:1708.03232

 115. Dynamics of topological excitations in a model quantum spin ice
  Chun-Jiong Huang, Youjin Deng, Yuan Wan, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 120.167202 (2018)
  arXiv:1707.00099

 116. Itinerant quantum critical point with frustration and non-Fermi-liquid
  Zi Hong Liu, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Kai Sun, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 98, 045116 (2018)
  arXiv:1706.10004

 117. Unifying static and dynamic properties in 3D quantum antiferromagnets
  H. D. Scammell, Y. Kharkov, Yan Qi Qin, B. Normand, Zi Yang Meng, O. P. Sushkov
  Phys. Rev. B 96, 174414 (2017)
  arXiv:1706.02013

 118. Duality between the deconfined quantum-critical point and the bosonic topological transition
  Yan Qi Qin, Yuan-Yao He, Yi-Zhuang You, Zhong-Yi Lu, Arnab Sen, Anders W. Sandvik, Cenke Xu, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. X 7, 031052 (2017)
  arXiv:1705.10670

 119. Analytic continuation with Padé decomposition
  Xing-Jie Han, Hai-Jun Liao, Hai-Dong Xie, Rui-Zhen Huang, Zi Yang Meng, Tao Xiang
  Chin. Phys. Lett. 34 077102(2017)
  arXiv:1705.10016

 120. Dynamical Generation of Topological Masses in Dirac Fermions
  Yuan-Yao He, Xiao Yan Xu, Kai Sun, Fakher F. Assaad, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 97, 081110 (2018) Editors' Suggestion
  arXiv:1705.09192

 121. A unified phase diagram for iron-based superconductors
  Yanhong Gu, Zhaoyu Liu, Tao Xie, Wenliang Zhang, Dongliang Gong, Xiaoyan Ma, Chunhong Li, Lingxiao Zhao, Lifang Lin, Zhuang Xu, Guotai Tan, Genfu Chen, Zi Yang Meng, Yi-feng Yang, Huiqian Luo, Shiliang Li
  Phys. Rev. Lett. 119.157001 (2017)
  arXiv:1704.05182

 122. Gapped spin-1/2 spinon excitations in a new kagome quantum spin liquid compound
  Cu3Zn(OH)6FBr
  Zili Feng, Zheng Li, Xin Meng, Wei Yi, Yuan Wei, Jun Zhang, Yan-Cheng Wang, Wei Jiang, Zheng Liu, Shiyan Li, Feng Liu, Jianlin Luo, Shiliang Li, Guo-qing Zheng, Zi Yang Meng, Jia-Wei Mei, Youguo Shi
  Chin. Phys. Lett., Vol. 34 Issue (7): 077502 (2017)
  arXiv:1702.01658
  Discovery of Fractionalized Neutral Spin-1/2 Excitation of Topological Order
  Views & Comments by Xiao-Gang Wen
  Chin. Phys. Lett. 34, 090101 (2017)

 123. Topological Spin Liquid with Symmetry-Protected Edge States
  Yan-Cheng Wang, Chen Fang, Meng Cheng, Yang Qi, Zi Yang Meng
  arXiv:1701.01552

 124. Non-Fermi-liquid at (2+1)d ferromagnetic quantum critical point
  Xiao Yan Xu, Kai Sun, Yoni Schattner, Erez Berg, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. X 7, 031058 (2017)
  arXiv:1612.06075

 125. Self-learning quantum Monte Carlo method in interacting fermion systems
  Xiao Yan Xu, Yang Qi, Junwei Liu, Liang Fu, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 96, 041119(R) (2017)
  arXiv:1612.03804

 126. Self-learning Monte Carlo method and cumulative update in fermion systems
  Junwei Liu, Huitao Shen, Yang Qi, Zi Yang Meng, Liang Fu
  Phys. Rev. B 95, 241104(R) (2017)
  arXiv:1611.09364

 127. The amplitude mode in three-dimensional dimerized antiferromagnets
  Yan Qi Qin, Bruce Normand, Anders Sandvik, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 118. 147207 (2017)
  arXiv:1610.05164

 128. Self-Learning Monte Carlo Method
  Junwei Liu, Yang Qi, Zi Yang Meng, Liang Fu
  Phys. Rev. B. 95. 041101(R) (2017)
  arXiv:1610.03137

 129. Effect of nematic order on the low-energy spin fluctuations in detwinned BaFe1.935Ni0.065As2
  Wenliang Zhang, J. T. Park, Xingye Lu, Yuan Wei, Xiaoyan Ma, Lijie Hao, Pengcheng Dai, Zi Yang Meng, Yi-feng Yang, Huiqian Luo, Shiliang Li
  Phys. Rev. Lett. 117. 227003 (2016)
  arXiv:1607.06549

 130. Competing Pairing Channels in the Doped Honeycomb Lattice Hubbard Model
  Xiao Yan Xu, Stefan Wessel, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 94, 115105 (2016)
  arXiv:1606.07582

 131. Visualizing a Bosonic Symmetry Protected Topological Phase in an Interacting Fermion Model
  Han-Qing Wu, Yuan-Yao He, Yi-Zhuang You, Tsuneya Yoshida, Norio Kawakami, Cenke Xu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 94, 165121 (2016)
  arXiv:1606.05822

 132. Quantum critical point of Dirac fermion mass generation without spontaneous symmetry breaking
  Yuan-Yao He, Han-Qing Wu, Yi-Zhuang You, Cenke Xu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 94, 241111(R) (2016)
  arXiv:1603.08376

 133. Topological phase transitions with SO(4) symmetry in (2+1)D interacting Dirac fermions
  Xiao Yan Xu, K. S. D. Beach, Kai Sun, F. F. Assaad, and Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 95.085110 (2017)
  arXiv:1602.07150

 134. Caution on emergent continuous symmetry: a Monte Carlo investigation of transverse-field frustrated Ising
  model on triangle and honeycomb lattices
  Yan-Cheng Wang, Yang Qi, Shu Chen, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 96.115160 (2017)
  arXiv:1602.02839

 135. Diagnosis of interaction-driven topological phase via exact diagonalization
  Han-Qing Wu, Yuan-Yao He, Chen Fang, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. Lett. 117, 066403 (2016)
  arXiv:1602.02034

 136. Anisotropic softening of magnetic excitations in lightly electron doped Sr2lrO4
  Xuerong Liu, M. P. M. Dean, Zi Yang Meng, M. H. Upton, T. Qi, T. Gog, H. Ding, H. P. Hill
  Phys. Rev. B 93, 241102(R) (2016)
  arXiv:1601.02172

 137. Mott insulating states and quantum phase transitions of correlated SU(2N) Dirac fermions
  Zhichao Zhou, Da Wang, Zi Yang Meng, Yu Wang, Congjun Wu
  Phys. Rev. B 93, 245157 (2016)
  arXiv:1512.03994

 138. Topological invariants for interacting topological insulators: II. Breakdown of the Green's function formalism
  Yuan-Yao He, Han-Qing Wu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 93, 195164 (2016)
  arXiv:1512.02080

 139. Topological invariants for interacting topological insulators: I. Efficient numerical evaluation scheme and implementations
  Yuan-Yao He, Han-Qing Wu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 93, 195163 (2016)
  arXiv:1510.07816

 140. Bona fide interaction-driven topological phase transition in correlated SPT states
  Yuan-Yao He, Han-Qing Wu, Yi-Zhuang You, Cenke Xu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 93, 115150 (2016)
  arXiv:1508.06389

 141. Multiplicative logarithmic corrections to quantum criticality in three-dimensional dimerized antiferromagnets
  Yan Qi Qin, Bruce Normand, Anders W. Sandvik, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 92, 214401 (2015)
  arXiv:1506.06073

 142. Quantum Monte Carlo study of strange correlator in interacting topological insulators
  Han-Qing Wu, Yuan-Yao He, Yi-Zhuang You, Cenke Xu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 92, 165123 (2015)
  arXiv:1506.00549

 143. Coulomb liquid phases of bosonic cluster Mott insulators on a pyrochlore lattice
  Jian-Ping Lv, Gang Chen, Youjin Deng, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 115, 037202 (2015)
  arXiv:1502.04788

 144. Direct observation of fragile Mott insulators on plaquette Hubbard lattices
  Han-Qing Wu, Rong-Qiang He, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 91, 125128 (2015)
  arXiv:1412.7360

 145. Mott transition in the triangular lattice Hubbard model: a dynamical cluster approximation study
  Hung T. Dang, Xiao Yan Xu, Kuang-Shing Chen, Zi Yang Meng, Stefan Wessel
  Phys. Rev. B 91, 155101 (2015)
  arXiv:1411.7698

 146. iQIST: An open source continuous-time quantum Monte Carlo impurity solver toolkit
  Li Huang, Yilin Wang, Zi Yang Meng, Liang Du, Philipp Werner, Xi Dai
  Comput. Phys. Commun. 195, 140-160 (2015)
  arXiv:1409.7573

 147. Evidence for spin-triplet odd-parity superconductivity close to type-II van Hove singularities
  Zi Yang Meng, Fan Yang, Kuang-Shing Chen, Hong Yao, Hae-Young Kee
  Phys. Rev. B 91, 184509 (2015)
  arXiv:1408.1407

 148. Spin-triplet superconductivity in multi-orbital materials with strong spin-orbit coupling
  Zi Yang Meng, Yong Baek Kim, Hae-Young Kee
  Phys. Rev. Lett. 113, 177003 (2014)
  arXiv:1404.2290

 149. Typical-medium dynamical-cluster approximation for the study of Anderson localization in three dimensions
  C. E. Ekuma, H. Terletska, K.-M. Tam, Z.-Y. Meng, J. Moreno, and M. Jarrell
  Phys. Rev. B 89, 081107(R) (2014)
  arXiv:1402.4190

 150. Dual-fermion approach to interacting disordered fermion systems
  S.-X. Yang, P. Haase, H. Terletska, Z. Y. Meng, T. Pruschke, J. Moreno, M. Jarrell
  Phys. RevB.89.195116 (2014)
  arXiv:1310.6762

 151. The characterization of topological properties in Quantum Monte Carlo simulations of the Kane-Mele Hubbard model
  Zi Yang Meng, Hsiang-Hsuan Hung, Thomas C. Lang
  Mod. Phys. Lett B, Vol 28, No 1 (2014) 143001
  arXiv:1310.6064

 152. Evolution of the Superconductivity Dome in the two dimensional Hubbard Model
  Kuang-Shing Chen, Zi Yang Meng, Shu-Xiang Yang, Thomas Pruschke, Juana Moreno, Mark Jarrell
  Phys. Rev. B 88, 245110 (2013)
  arXiv:1308.5946

 153. Effective Cluster Typical Medium Theory for Diagonal Anderson Disorder Model in One- and Two-Dimensions
  C. E. Ekuma, H. Terletska, Z. Y. Meng, J. Moreno, M. Jarrell, S. Mahmoudian, V. Dobrosavljevic
  J. Phys.: Condens. Matter 26 274209 (2014)
  arXiv:1306.5712

 154. Dimerized Solids and Resonating Plaquette Order in SU(N)-Dirac Fermions
  Thomas C. Lang, Zi Yang Meng, Alejandro Muramatsu, Stefan Wessel, Fakher F. Assaad
  Phys. Rev. Lett. 111, 066401 (2013)
  arXiv:1306.3258

 155. Mean-field embedding of the dual fermion approach for correlated electron systems
  S.-X. Yang, H. Terletska, Z.Y. Meng, J. Moreno, M. Jarrell
  Phys. Rev. E 88, 063306 (2013)
  arXiv:1305.0207

 156. Unconventional superconductivity on the triangular lattice Hubbard model
  Kuang Shing Chen, Zi Yang Meng, Unjong Yu, Shuxiang Yang, Mark Jarrell, Juana Moreno
  Phys. Rev. B88, 041103(R) (2013)
  arXiv:1304.7739

 157. Dual Fermion Method for Disordered Electronic Systems
  H. Terletska, S.-X. Yang, Z.Y. Meng, J. Moreno, M. Jarrell
  Phys. Rev. B87, 134208 (2013)
  arXiv:1210.4152

 158. Antiferromagnetism in the Hubbard Model on the Bernal-stacked Honeycomb Bilayer
  Thomas C. Lang, Zi Yang Meng, Michael M. Scherer, Stefan Uebelacker, Fakher F. Assaad, Alejandro Muramatsu, Carsten Honerkamp, Stefan Wessel
  Phys. Rev. Lett. 109. 126402 (2012)
  arXiv:1207.3783

 159. Lifshitz Transition in the Two Dimensional Hubbard Model
  Kuang-Shing Chen, Zi Yang Meng, Thomas Pruschke, Juana Moreno, Mark Jarell
  Phys. Rev. B86, 165136 (2012)
  arXiv:1207.0796

 160. A quantum spin-liquid in correlated relativistic electrons
  Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, F. F. Assaad, and A. Muramatsu
  Ann. Phys. (Berlin) 524, No. 4 (2012)/ DOI 10.1002/andp.201100275

 161. Quantum phase transitions in the Kane-Mele-Hubbard model
  M. Hohenadler, Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, A. Muramatsu and F. F. Assaad
  Phys. Rev. B 85, 115132 (2012) Editors' Suggestion
  arXiv:1111.3949

 162. Dynamical signatures of edge-state magnetism on Graphene nanoribbons
  H. Feldner, Z. Y. Meng, T. C. Lang, F. F. Assaad, S. Wessel and A. Honecker
  Phys. Rev. Lett. 106, 226401 (2011)
  arXiv:1101.1882

 163. Spin-liquid phase in the Hubbard model on the Honeycomb lattice
  Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, F. F. Assaad and A. Muramatsu
  High Performance Computing in Science and Engineering '10, 2011, Part 1, 5-17, Springer Berlin Heidelberg

 164. Quantum spin liquid emerging in two-dimensional correlated Dirac fermions
  Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, F. F. Assaad and A. Muramatsu
  Nature 464, 847 (2010)
  arXiv:1003.5809

 165. Magnetism of finite graphene samples: Mean-field theory compared with exact diagonalization and quantum
  Monnte Carlo simulations
  H. Feldner, Z. Y. Meng, A. Honecker, D. Cabra, S. Wessel and F. F. Assaad
  Phys. Rev. B 81, 115416 (2010)
  arXiv:0910.5360

 166. Phases and magnetization process of an anisotropic Shastry-Sutherland model
  Z. Y. Meng and S. Wessel
  Phys. Rev. B 78, 224416 (2008)
  arXiv:0808.3104