Zheng Yan

Dr. Zheng Yan

Postdoc Fellow

Department of Physics, University of Hong Kong

Room 217, HOC Building

Email: zhengyan@hku.hk


Education
 • Bachelor's Degree in Electronic science and technology, Dalian University of Technology 2009.09-2013.07
 • PhD’s degree in Theoretical physics, Fudan University 2013.09-2019.01


Research interest

Quantum many-body physics;
Developing Monte Carlo algorithm; 
Quantum annealing and computation.


Publication
 1. Higher-form symmetry breaking at Ising transitions
  Jiarui Zhao, Zheng Yan, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  arXiv:2011.12543 

 2. Improved Sweeping Cluster Algorithm for Quantum Dimer Model
  Zheng Yan
  arXiv:2011.08457

 3. Quantum dynamics of topological strings in a frustrated Ising antiferromagnet
  Zheng Zhou, Changle Liu, Zheng Yan, Yan Chen, Xue-Feng Zhang
  arXiv:2010.01750

 4. Vestigial Anyon Condensation on Kagome Quantum Spin Liquids
  Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Chenjie Wang, Qi Yang, Zi Yang Meng
  arXiv:2009.00070

 5. Amplitude Mode in Quantum Magnets via Dimensional Crossover
  Chengkang Zhou, Zheng Yan, Kai Sun, Oleg A. Starykh, Zi Yang Meng
  arXiv:2007.12715

 6. Triangular Lattice Quantum Dimer Model Redux: Static and Dynamic Properties
  Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Nvsen Ma, Yang Qi, Zi Yang Meng
  arXiv:2007.11161

 7. Quantum tricriticality of incommensurate phase induced by quantum domain walls in frustrated Ising magnetism
  Zheng Zhou, Dong-Xu Liu, Zheng Yan, Yan Chen, Xue-Feng Zhang
  arXiv:2005.11133

 8. Effective p-wave Fermi-Fermi interaction induced by bosonic superfluids
  Yongzheng Wu, Zheng Yan, Zhi Lin, Jie Lou, Yan Chen
  Scientific Reports 10 (1) (2020)
  arXiv:2001.00420

 9. Widely existing mixed phase structure of quantum dimer model on square lattice
  Zheng Yan, Zheng Zhou, Olav F Syljuåsen, Junhao Zhang, Tianzhong Yuan, Jie Lou, Yan Chen
  arXiv: 1911.05433

 10. Universal critical behavior in the ferromagnetic superconductor Eu(Fe0.75Ru0.25)2As2
  Zheng Zhou, WT Jin, Wei Li, S Nandi, B Ouladdiaf, Zheng Yan, Xinyuan Wei, Xuguang Xu, WH Jiao, N Qureshi, Y Xiao, Y Su, GH Cao, Th Brückel
  Phys.Rev.B 100, 060406(R)(2019)
  arXiv:1904.07417

 11. Sweeping cluster algorithm for quantum spin systems with strong geometric restrictions
  Zheng Yan, Yongzheng Wu, Chenrong Liu, Olav F Syljuåsen, Jie Lou, Yan Chen
  Phys.Rev.B 99,165135(2019)
  arXiv:1809.05792

 12. Interacting lattice systems with quantum dissipation: a quantum Monte Carlo study
  Zheng Yan, Lode Pollet, Jie Lou, Xiaoqun Wang, Yan Chen, Zi Cai
  Phys.Rev.B 97,035148(2018)
  arXiv:1704.00606