Zheng Yan

Dr. Zheng Yan

Postdoctoral Fellow

Department of Physics, University of Hong Kong

Room 217, HOC Building

Email: zhengyan@hku.hk


Education
 • Bachelor's Degree in Electronic science and technology, Dalian University of Technology 2009-2013
 • PhD’s degree in Theoretical physics, Fudan University 2013-2019


Research interest

Quantum many-body physics;
Developing Monte Carlo algorithm; 
Quantum annealing and computation.


Publication
 1. Scaling of entanglement entropy at deconfined quantum criticality
  Jiarui Zhao, Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Meng Cheng*, Zi Yang Meng*
  arXiv:2107.06305

 2. Emergent Rokhsar-Kivelson point in realistic quantum Ising models
  Zheng Zhou, Zheng Yan, Changle Liu*, Yan Chen, Xue-Feng Zhang
  arXiv:2106.05518 

 3. Sweeping quantum annealing algorithm for constrained optimization problems
  Zheng Yan, Zheng Zhou, Yan-Cheng Wang, Zi Yang Meng*, Xue-Feng Zhang*
  arXiv:2105.07134 

 4. Phase Diagram of Triangular Lattice Quantum Ising Model under External Field
  Yuan Da Liao, Han Li,  Zheng Yan, Hao-Tian Wei, Wei Li*, Yang Qi*, Zi Yang Meng*
  Phys. Rev. B 103, 104416 (2021)
  arXiv:2101.11610 

 5. Higher-form symmetry breaking at Ising transitions
  Jiarui Zhao, Zheng Yan, Meng Cheng*, Zi Yang Meng*
  arXiv:2011.12543 

 6. Global scheme of sweeping cluster algorithm to overcome the topology localization
  Zheng Yan
  arXiv:2011.08457

 7. Quantum dynamics of topological strings in a frustrated Ising antiferromagnet
  Zheng Zhou, Changle Liu, Zheng Yan*, Yan Chen*, Xue-Feng Zhang*
  arXiv:2010.01750

 8. Vestigial Anyon Condensation on Kagome Quantum Spin Liquids
  Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Chenjie Wang, Qi Yang*, Zi Yang Meng*
  Phys. Rev. B 103, 014408 (2021)
  arXiv:2009.00070

 9. Amplitude Mode in Quantum Magnets via Dimensional Crossover
  Chengkang Zhou, Zheng Yan, Kai Sun*, Oleg A. Starykh*, Zi Yang Meng*
  Phys. Rev. Lett. 126, 227201 (2021)
  arXiv:2007.12715

 10. Topological phase transition and single/multi anyon dynamics of Z2 spin liquid
  Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Nvsen Ma, Yang Qi*, Zi Yang Meng*
  npj Quantum Materials 6, 39 (2021)
  arXiv:2007.11161

 11. Quantum tricriticality of incommensurate phase induced by quantum domain walls in frustrated Ising magnetism
  Zheng Zhou, Dong-Xu Liu, Zheng Yan*, Yan Chen*, Xue-Feng Zhang*
  arXiv:2005.11133

 12. Effective p-wave Fermi-Fermi interaction induced by bosonic superfluids
  Yongzheng Wu, Zheng Yan, Zhi Lin, Jie Lou*, Yan Chen*
  Scientific Reports 10, 10822 (2020)
  arXiv:2001.00420

 13. Widely existing mixed phase structure of the quantum dimer model on a square lattice
  Zheng Yan, Zheng Zhou, Olav F Syljuåsen, Junhao Zhang, Tianzhong Yuan, Jie Lou*, Yan Chen*
  Phys.Rev.B. 103, 094421 (2021)
  arXiv: 1911.05433

 14. Universal critical behavior in the ferromagnetic superconductor Eu(Fe0.75Ru0.25)2As2
  Zheng Zhou, WT Jin*, Wei Li*, S Nandi, B Ouladdiaf, Zheng Yan*, Xinyuan Wei, Xuguang Xu, WH Jiao, N Qureshi, Y Xiao, Y Su, GH Cao, Th Brückel
  Phys.Rev.B 100, 060406(R) (2019)
  arXiv:1904.07417

 15. Sweeping cluster algorithm for quantum spin systems with strong geometric restrictions
  Zheng Yan*, Yongzheng Wu, Chenrong Liu, Olav F Syljuåsen, Jie Lou*, Yan Chen*
  Phys.Rev.B 99,165135(2019)
  arXiv:1809.05792

 16. Interacting lattice systems with quantum dissipation: a quantum Monte Carlo study
  Zheng Yan, Lode Pollet, Jie Lou, Xiaoqun Wang, Yan Chen*, Zi Cai*
  Phys.Rev.B 97,035148(2018)
  arXiv:1704.00606