Zheng Yan

Dr. Zheng Yan

Postdoctoral Fellow

Department of Physics, University of Hong Kong

Room 217, HOC Building

Email: zhengyan@hku.hk


Education
 • Bachelor's Degree in Electronic science and technology, Dalian University of Technology 2009.09-2013.07
 • PhD’s degree in Theoretical physics, Fudan University 2013.09-2019.01


Research interest

Quantum many-body physics;
Developing Monte Carlo algorithm; 
Quantum annealing and computation.


Publication
 1. Phase Diagram of Triangular Lattice Quantum Ising Model under External Field
  Yuan Da Liao, Han Li,  Zheng Yan, Hao-Tian Wei, Wei Li, Yang Qi, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 103, 104416 (2021)
  arXiv:2101.11610 

 2. Higher-form symmetry breaking at Ising transitions
  Jiarui Zhao, Zheng Yan, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  arXiv:2011.12543 

 3. Global scheme of sweeping cluster algorithm to overcome the topology localization
  Zheng Yan
  arXiv:2011.08457

 4. Quantum dynamics of topological strings in a frustrated Ising antiferromagnet
  Zheng Zhou, Changle Liu, Zheng Yan, Yan Chen, Xue-Feng Zhang
  arXiv:2010.01750

 5. Vestigial Anyon Condensation on Kagome Quantum Spin Liquids
  Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Chenjie Wang, Qi Yang, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 103, 014408 (2021)
  arXiv:2009.00070

 6. Amplitude Mode in Quantum Magnets via Dimensional Crossover
  Chengkang Zhou, Zheng Yan, Kai Sun, Oleg A. Starykh, Zi Yang Meng
  arXiv:2007.12715

 7. Topological phase transition and single/multi anyon dynamics of Z2 spin liquid
  Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Nvsen Ma, Yang Qi, Zi Yang Meng
  npj Quantum Materials 6, 39 (2021)
  arXiv:2007.11161

 8. Quantum tricriticality of incommensurate phase induced by quantum domain walls in frustrated Ising magnetism
  Zheng Zhou, Dong-Xu Liu, Zheng Yan, Yan Chen, Xue-Feng Zhang
  arXiv:2005.11133

 9. Effective p-wave Fermi-Fermi interaction induced by bosonic superfluids
  Yongzheng Wu, Zheng Yan, Zhi Lin, Jie Lou, Yan Chen
  Scientific Reports 10, 10822 (2020)
  arXiv:2001.00420

 10. Widely existing mixed phase structure of the quantum dimer model on a square lattice
  Zheng Yan, Zheng Zhou, Olav F Syljuåsen, Junhao Zhang, Tianzhong Yuan, Jie Lou, Yan Chen
  Phys.Rev.B. 103, 094421 (2021)
  arXiv: 1911.05433

 11. Universal critical behavior in the ferromagnetic superconductor Eu(Fe0.75Ru0.25)2As2
  Zheng Zhou, WT Jin, Wei Li, S Nandi, B Ouladdiaf, Zheng Yan, Xinyuan Wei, Xuguang Xu, WH Jiao, N Qureshi, Y Xiao, Y Su, GH Cao, Th Brückel
  Phys.Rev.B 100, 060406(R) (2019)
  arXiv:1904.07417

 12. Sweeping cluster algorithm for quantum spin systems with strong geometric restrictions
  Zheng Yan, Yongzheng Wu, Chenrong Liu, Olav F Syljuåsen, Jie Lou, Yan Chen
  Phys.Rev.B 99,165135(2019)
  arXiv:1809.05792

 13. Interacting lattice systems with quantum dissipation: a quantum Monte Carlo study
  Zheng Yan, Lode Pollet, Jie Lou, Xiaoqun Wang, Yan Chen, Zi Cai
  Phys.Rev.B 97,035148(2018)
  arXiv:1704.00606