Zheng Yan

Dr. Zheng Yan

Postdoctoral Fellow

Department of Physics, University of Hong Kong

Room 217, HOC Building

Email: zhengyan@hku.hk

Research interest

Quantum many-body physics;
Developing Monte Carlo algorithm; 
Quantum annealing and computation.

Educations

2013 - 2019

Fudan University
PhD's degree in Theoretical physics

2009 - 2013

Dalian University of Technology
Bachelor's Degree in Electronic science and technology

Publications

Sep 23, 2021

“Bulk and edge dynamics of a 2D Affleck-Kennedy-Lieb-Tasaki model”
Zenan Liu, Jun Li, Rui-Zhen Huang, Jun Li, Zheng Yan*, Dao-Xin Yao*
arXiv:2109.10901 (2021) 

Jul 13, 2021

“Scaling of entanglement entropy at deconfined quantum criticality”
Jiarui Zhao, Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Meng Cheng*, Zi Yang Meng*
arXiv:2107.06305 (2021) 

Jun 10, 2021

“Emergent Rokhsar-Kivelson point in realistic quantum Ising models”
Zheng Zhou, Zheng Yan, Changle Liu*, Yan Chen, Xue-Feng Zhang
arXiv:2106.05518 (2021) 

May 15, 2021

“Sweeping quantum annealing algorithm for constrained optimization problems”
Zheng Yan, Zheng Zhou, Yan-Cheng Wang, Zi Yang Meng*, Xue-Feng Zhang*
arXiv:2105.07134 (2021)

Mar 11, 2021

“Phase Diagram of Triangular Lattice Quantum Ising Model under External Field”
Yuan Da Liao, Han Li,  Zheng Yan, Hao-Tian Wei, Wei Li*, Yang Qi*, Zi Yang Meng*
Phys. Rev. B 103, 104416 (2021)
arXiv:2101.11610 (2021) 

Nov 25, 2020

“Higher-form symmetry breaking at Ising transitions”
Jiarui Zhao, Zheng Yan, Meng Cheng*, Zi Yang Meng*
Phys. Rev. Research 3, 033024 (2021)

arXiv:2011.12543 (2020)

Nov 16, 2020

“Global scheme of sweeping cluster algorithm to overcome the topology localization”
Zheng Yan
arXiv:2011.08457 (2020)

Oct 05, 2020

“Quantum dynamics of topological strings in a frustrated Ising antiferromagnet”
Zheng Zhou, Changle Liu, Zheng Yan*, Yan Chen*, Xue-Feng Zhang*
arXiv:2010.01750 (2020)

Jan 06, 2021

“Vestigial Anyon Condensation on Kagome Quantum Spin Liquids”
Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Chenjie Wang, Qi Yang*, Zi Yang Meng*
Phys. Rev. B 103, 014408 (2021)
arXiv:2009.00070 (2020)

Jun 01, 2021

“Amplitude Mode in Quantum Magnets via Dimensional Crossover”
Chengkang Zhou, Zheng Yan, Kai Sun*, Oleg A. Starykh*, Zi Yang Meng*
Phys. Rev. Lett. 126, 227201 (2021)
arXiv:2007.12715 (2020)

Apr 15, 2021

“Topological phase transition and single/multi anyon dynamics of Z2 spin liquid”
Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Nvsen Ma, Yang Qi*, Zi Yang Meng*
npj Quantum Materials 6, 39 (2021)
arXiv:2007.11161 (2020)

May 22, 2020

“Quantum tricriticality of incommensurate phase induced by quantum domain walls in frustrated Ising magnetism”
Zheng Zhou, Dong-Xu Liu, Zheng Yan*, Yan Chen*, Xue-Feng Zhang*
arXiv:2005.11133 (2020)

Jul 02, 2020

“Effective p-wave Fermi-Fermi interaction induced by bosonic superfluids”
Yongzheng Wu, Zheng Yan, Zhi Lin, Jie Lou*, Yan Chen*
Scientific Reports 10, 10822 (2020)
arXiv:2001.00420 (2020)

Mar 15, 2021

“Widely existing mixed phase structure of the quantum dimer model on a square lattice”
Zheng Yan, Zheng Zhou, Olav F Syljuåsen, Junhao Zhang, Tianzhong Yuan, Jie Lou*, Yan Chen*
Phys.Rev.B. 103, 094421 (2021)
arXiv: 1911.05433 (2019)

Aug 14, 2019

“Universal critical behavior in the ferromagnetic superconductor Eu(Fe0.75Ru0.25)2As2”
Zheng Zhou, WT Jin*, Wei Li*, S Nandi, B Ouladdiaf, Zheng Yan*, Xinyuan Wei, Xuguang Xu, WH Jiao, N Qureshi, Y Xiao, Y Su, GH Cao, Th Brückel
Phys.Rev.B 100, 060406(R) (2019)
arXiv:1904.07417 (2019)

Apr 23, 2019

“Sweeping cluster algorithm for quantum spin systems with strong geometric restrictions”
Zheng Yan*, Yongzheng Wu, Chenrong Liu, Olav F Syljuåsen, Jie Lou*, Yan Chen*
Phys.Rev.B 99,165135(2019)
arXiv:1809.05792 (2018)

Jan 22, 2018

“Interacting lattice systems with quantum dissipation: a quantum Monte Carlo study”
Zheng Yan, Lode Pollet, Jie Lou, Xiaoqun Wang, Yan Chen*, Zi Cai*
Phys.Rev.B 97,035148(2018)
arXiv:1704.00606 (2017)