Chengkang Zhou

Postdoctoral Fellow

Department of Physics, University of Hongkong

Room 525, CYM Building

Email: zhouchk@connect.hku.hk
Useful links: WebofScience, arXiv, Google Scholar

Research interest

Quantum Monte Carlo simulation; Quantum spin system

Educations
Aug 2023 - present University of Hong Kong
Postdoctoral Fellow
Aug 2019 - Aug 2023 University of Hong Kong
PhD degree in Physics
Sep 2016 - Aug 2019 Sun Yat-sen University
Master's degree in Physics
Sep 2012 - Jun 2016 Guangdong University of Science and Technology
Bachelor's degree in Optical information science and technology
Publications

 

Jan, 2024 “Universal collective Larmor-Silin mode emerging in magnetized correlated Dirac fermions

Chuang Chen, Yuan Da Liao, Chengkang Zhou, Gaopei Pan, Zi Yang Meng, Yang Qi
arXiv:2401.14358
Nov, 2023 “Dimensionality crossover to 2D vestigial nematicity from 3D zigzag antiferromagnetism in an XY-type honeycomb van der Waals magnet

Zeliang Sun, Gaihua Ye, Mengqi Huang, Chengkang Zhou, Nan Huang, Qiuyang Li, Zhipeng Ye, Cynthia Nnokwe, Hui Deng, David Mandrus, Zi Yang Meng, Kai Sun, Chunhui Du, Rui He, Liuyan Zhao
arXiv:2311.03493
Oct, 2023 “Spectral evidence for Dirac spinons in a kagome lattice antiferromagnet”
Zhenyuan Zeng, Chengkang Zhou, Honglin Zhou, Lankun Han, Runze Chi, Kuo Li, Maiko Kofu, Kenji Nakajima, Yuan Wei, Wenliang Zhang, D. G. Mazzone, Zi Yang Meng, Shiliang Li
Nat. Phys. (2024).
arXiv:2310.11646
Jan, 2023 “Dynamical properties of quantum many-body systems with long range interactions”
Menghan Song, Jiarui Zhao, Chengkang Zhou, Zi Yang Meng
Phys. Rev. Research 5, 033046 (2023)
arXiv:2301.00829
Sep, 2022 “Detecting Subsystem Symmetry Protected Topological Order Through Strange Correlators”
Chengkang Zhou, Meng-Yuan Li, Zheng Yan, Peng Ye, Zi Yang Meng
Phys. Rev. B 106, 214428 (2022)
arXiv:2209.12917
Aug, 2022 “Evolution of Dynamical Signature in the X-cube Fracton Topological Order”
Chengkang Zhou, Meng-Yuan Li, Zheng Yan, Peng Ye, Zi Yang Meng
Phys. Rev. Research 4.033111 (2022)
arXiv:2203.13274
Jul, 2021 “Amplitude Mode in Quantum Magnets via Dimensional Crossover”
Chengkang Zhou, Zheng Yan, Kai Sun, Oleg A. Starykh, Zi Yang Meng
Phys. Rev. Lett. 126, 227201 (2021)
arXiv:2007.12715
Sep, 2019 “Klein tunneling of Weyl magnons”
Chengkang Zhou, Luyang Wang, Dao-Xin Yao
arXiv:1909.04109
Jul, 2018 “XXZ-Ising model on the triangular kagome lattice with spin 1 on the decorated trimers”
Chengkang Zhou, Yuanwei Feng, Jiawei Ruan, and Dao-Xin Yao
Phys. Rev. E 98,012127 (2018)
arXiv: 1712.00876
Research News
Jun, 2021 港大一年級博士生於跨維度量子體系中發現希格斯模式
有助理解維度如何影響量子系統
 START READING

 

Seminars
Aug, 2023 Quantum Monte Carlo simulations of dimension-tunability phenomena in the quantum spin system  [Slide]RSSE