Cheng Huang

Postdoctoral fellow

Department of Physics, University of Hong Kong

Email: chuang22@hku.hk

Research interest

Superconductivity;
Determinant Quantum Monte Carlo

Educations
09/2017 - 06/2022
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences
PhD's degree in Condensed Matter Physics
09/2013 – 06/2017
Wuhan University 
Bachelor's Degree in Physics
Publications (# Contribute equally)

Deconfined quantum critical point lost in pressurized SrCu$_2$(BO$_3$)$_2$
Jing Guo#, Pengyu Wang#, Cheng Huang#, Bin-Bin Chen, Wenshan Hong, Shu Cai, Jinyu Zhao, Jinyu Han, Xintian Chen, Yazhou Zhou, Shiliang Li, Qi Wu, Zi Yang Meng, Liling Sun
arXiv: 2310.20128 (2023)

Evolution from quantum anomalous Hall insulator to heavy-fermion semimetal in twisted bilayer graphene
Cheng Huang, Xu Zhang, Gaopei Pan, Heqiu Li, Kai Sun, Xi Dai, Zi Yang Meng
Phys. Rev. B 109, 125404 (2024)
arXiv:2304.14064 (2023)

Observation of three superconducting transitions in the pressurized CDW-bearing compound TaTe2
Jing Guo, Cheng Huang, Huixia Luo, Huaixin Yang, Linlin Wei, Shu Cai, Yazhou Zhou, Hengcan Zhao, Xiaodong Li, Yanchun Li, Ke Yang, Aiguo Li, Peijie Sun, Jianqi Li, Qi Wu, Robert J. Cava, and Liling Sun
Phys. Rev. Materials 6, L051801 (2022)
arXiv:1704.08106 (2022)

Quantum phase transition from superconducting to insulating-like state in a pressurized cuprate superconductor
Yazhou Zhou, Jing Guo, Shu Cai, Jinyu Zhao, Genda Gu, Chengtian Lin, Hongtao Yan, Cheng Huang, Chongli Yang, Sijin Long, Yu Gong, Yanchun Li, Xiaodong Li, Qi Wu, Jiangping Hu, Xingjiang Zhou, Tao Xiang, and Liling Sun
Nature Physics, 18, 406 (2022)

Coevolution of Superconductivity With Structure and Hall Coefficient in Pressurized NaSn2As2
Jing Guo, Cheng Huang, Sijin Long, Yazhou Zhou, Shu Cai, Xiaodong Li, Yanchun Li, Ke Yang, Aiguo Li, Jiangang Guo, Qi Wu, and Liling Sun
Front. Electron. Mater. 2, 892496 (2022)

Observation of nearly identical superconducting transition temperatures in the pressurized Weyl semimetals MIrTe4 (M = Nb and Ta)
Sijin Long, Shu Cai, Rico Schönemann, Priscila F. S. Rosa, Luis Balicas, Cheng Huang, Jing Guo, Yazhou Zhou, Jinyu Han, Liqin Zhou, Yanchun Li, Xiaodong Li, Qi Wu, Hongming Weng, Tao Xiang, and Liling Sun
Phys. Rev. B 104, 144503 (2021)
arXiv:2105.05032 (2021)

Reemergence of superconductivity in pressurized quasi-one-dimensional superconductor K2Mo3As3
Cheng Huang, Jing Guo, Kang Zhao, Fan Cui, Shengshan Qin, Qingge Mu, Yazhou Zhou, Shu Cai, Chongli Yang, Sijin Long, Ke Yang, Aiguo Li, Qi Wu, Zhian Ren, Jiangping Hu, and Liling Sun
Phys. Rev. Materials 5, L021801 (Letter) (2021)
arXiv:2010.14710 (2021)

Correlation between Fermi surface reconstruction and superconductivity in pressurized FeTe0.55Se0.45
Gongchang Lin, Jing Guo, Yanglin Zhu, Shu Cai, Yazhou Zhou, Cheng Huang, Chongli Yang, Sijin Long, Qi Wu, Zhiqiang Mao, Tao Xiang, and Liling Sun
Phys. Rev. B 101, 214525 (2020)
arXiv:2004.00856 (2020)

Crossover from two-dimensional to three-dimensional superconducting states in bismuth-based cuprate superconductor
Jing Guo#, Yazhou Zhou#, Cheng Huang#, Shu Cai, Yutao Sheng, Genda Gu, Chongli Yang, Gongchang Lin, Ke Yang, Aiguo Li, Qi Wu, Tao Xiang and Liling Sun
Nature Physics, 16, 295 (2020)
arXiv:1906.08582 (2020)

RSAVS superconductors: Materials with a superconducting state that is robust against large volume shrinkage
Cheng Huang, Jing Guo, Jianfeng Zhang, Karoline Stolze, Shu Cai, Kai Liu, Hongming Weng, Zhongyi Lu, Qi Wu, Tao Xiang, Robert J. Cava, and Liling Sun
Phys. Rev. Materials 4, 071801(Rapid) (2020)
arXiv:1912.10794 (2020)